BABELMESH

使用中文搜索MEDLINE/PubMed

在信息搜索中,使用熟悉的语言会更为简便。“MeSH"的翻译适合于不熟悉英语的用户。

用中文输入医学词汇:

 

原著文章语言选择:
[阿拉伯语]    [中文]    [法语]    [德语]    [意大利语]    [日语]    [韩语]    [葡萄牙语]    [俄语]    [西班牙语]    [瑞典语]    [英语]    [所有语言]