These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

579 related articles for article (PubMed ID: 19031720)

 • 1. [Cloning and expression of human single-chain Fv antibody against A beta(1-42) peptide involved in Alzheimer disease].
  Jia J; Liu Z; Zhao XM; Liang P
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi; 2008 Jun; 37(6):400-4. PubMed ID: 19031720
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Cloning and expression of human single-chain Fv antibody against amyloid beta peptide involved in Alzheimer's disease].
  Cai J; Wang SZ; Peng Y; Zhong YW; Ji ZJ; Yuan JG; Qiang BQ
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao; 2003 Oct; 25(5):557-62. PubMed ID: 14650158
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Isolation and identification of a human single chain Fv antibody against amyloid-beta 1-42 soluble oligomers from a human phage display library].
  Bao F; He J; Cao G; Yin F; Wang X; Pang S; Zhang Y; Hong T
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2009 Aug; 25(8):1195-203. PubMed ID: 19938457
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Isolation and identification of single chain Fv antibodies against breast cancer from a human phage display library].
  Wang J; Wang H; Wang C; Yuan Y; Cui Y; Ye J; Li Q
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2012 Aug; 28(8):837-40. PubMed ID: 22863591
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Preparation of human phage antibodies specific for SSA/Ro antigen and its sequence analysis].
  Li YJ; Peng JM; Zhang FC
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2004 Nov; 84(22):1904-8. PubMed ID: 15631804
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Screening and evaluation of human single-chain fragment variable antibody against hepatitis B virus surface antigen.
  Zhang JL; Gou JJ; Zhang ZY; Jing YX; Zhang L; Guo R; Yan P; Cheng NL; Niu B; Xie J
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2006 May; 5(2):237-41. PubMed ID: 16698583
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. [Generation of anti-rhEPO ScFv by using phage display technology].
  Zhong L; Wu S; Yang X
  Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi; 1998 Mar; 12(1):38-42. PubMed ID: 12515169
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Cloning of the variable region genes from hybridoma against bFGF and expression of single chain antibody fragments in E.coli HB2151].
  Wang H; Chen D; Deng N; Xiang JJ; Jin YJ; Huang HL; Tang Y; Yang HY
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2007 Dec; 23(12):1150-3. PubMed ID: 18062890
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Production of a human single-chain variable fragment antibody against esophageal carcinoma.
  Xu MY; Xu XH; Chen GZ; Deng XL; Li J; Yu XJ; Chen MZ
  World J Gastroenterol; 2004 Sep; 10(18):2619-23. PubMed ID: 15309706
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Cloning, expression, and identification of anti-carbofuran single chain Fv gene.
  Wang H; Yang J; Liu X; Liang Y; Lei H; Shen Y; Xu X; Sun Y; Xu Z; He Y
  Biotechnol Prog; 2009; 25(4):1018-24. PubMed ID: 19653307
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Preparation of single chain variable fragment of MG(7) mAb by phage display technology.
  Yu ZC; Ding J; Nie YZ; Fan DM; Zhang XY
  World J Gastroenterol; 2001 Aug; 7(4):510-4. PubMed ID: 11819819
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [Expression, structure prediction and functional analysis of murine single-chain fragment variable antibody against human cervical cancer].
  Wang Y; Li X; Chen W
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 2006 Jan; 26(1):16-21. PubMed ID: 16495168
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Production of a single-chain fragment of the murine anti-idiotypic antibody ACA125 as phage-displayed and soluble antibody by recombinant phage antibody technique.
  Schlebusch H; Reinartz S; Kaiser R; GrĂ¼nn U; Wagner U
  Hybridoma; 1997 Feb; 16(1):47-52. PubMed ID: 9085128
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Phage display generation of a novel humanized single-chain antibody against brain natriuretic peptide with potent neutralizing activity.
  Zhang W
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother; 2013 Jun; 32(3):187-92. PubMed ID: 23750476
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Cloning of the variable region genes from hybridoma against HAAH and then construction and expression of anti-HAAH scFv].
  Wang H; Xue XP; Lei YF; Song K; Hu YT; Wang W; Yang H
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2010 May; 26(5):467-70. PubMed ID: 20423655
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Isolation of single chain antibodies against cell surface molecules by pathfinder selection].
  Liu JX; Meng L; Xu J; Jia HR; Song ZX
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao; 2004 Aug; 26(4):405-9. PubMed ID: 15379265
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Construction of phage display antibody library to MCF-7 cells and screening of single-chain antibodies against breast cancer cells].
  Zhao Y; Wang QM; Fu XQ; Chen JZ; Fan GC; Chen HP
  Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 2004 Sep; 20(5):667-72. PubMed ID: 15973987
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Construction of human nonimmune library and selection of scFvs against IL-33.
  Yuan Q; Huang L; Wang X; Wu Y; Gao Y; Li C; Nian S
  Appl Biochem Biotechnol; 2012 Jun; 167(3):498-509. PubMed ID: 22562552
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [Construction of a human phage display ScFv library against Mycobacterium tuberculosis].
  Yang H; Zhou XG; Shi L; Feng YH; Qin LH; Zheng RJ; Wang J; Hu ZY
  Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi; 2008 Sep; 31(9):682-5. PubMed ID: 19080570
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Construction and secretory expression of single-chain Fv fragment M97 with therapeutic potential against tumor invasion and metastasis].
  Zhou C; Jiang M; Xu L; Zhen Y
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao; 1998 Apr; 20(2):81-8. PubMed ID: 11367724
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 29.