These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

126 related articles for article (PubMed ID: 22126788)

 • 1. [Survivin gene silencing inhibits the proliferation of human gastric cancer MGC-803 cells and enhances their sensitivity to celecoxib].
  Fang L; Wu HB; Chen XG
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 2011 Nov; 31(11):1944-8. PubMed ID: 22126788
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Survivin siRNA inhibits gastric cancer in nude mice.
  Wenying Z; Zhaoning J; Zhimin Y; Dongyun C; Lili S
  Cell Biochem Biophys; 2012 Mar; 62(2):337-41. PubMed ID: 22052003
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. Effect of celecoxib on proliferation, apoptosis, and survivin expression in human glioma cell line U251.
  Zhou R; Zhang LZ; Wang RZ
  Chin J Cancer; 2010 Mar; 29(3):294-9. PubMed ID: 20193113
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. siRNA-mediated silencing of survivin inhibits proliferation and enhances etoposide chemosensitivity in acute myeloid leukemia cells.
  Karami H; Baradaran B; Esfahani A; Estiar MA; Naghavi-Behzad M; Sakhinia M; Sakhinia E
  Asian Pac J Cancer Prev; 2013; 14(12):7719-24. PubMed ID: 24460358
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Survivin knockdown enhances gastric cancer cell sensitivity to radiation and chemotherapy in vitro and in nude mice.
  Shen X; Zheng JY; Shi H; Zhang Z; Wang WZ
  Am J Med Sci; 2012 Jul; 344(1):52-8. PubMed ID: 22261621
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Downregulation of survivin by RNAi inhibits growth of human gastric carcinoma cells.
  Miao GY; Lu QM; Zhang XL
  World J Gastroenterol; 2007 Feb; 13(8):1170-4. PubMed ID: 17451195
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. [Expression of livin in gastric cancer and effect of silencing of the livin gene on apoptosis in gastric cancer cells].
  Liu P; Wang TS; You SH; Ge HM
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2007 Aug; 29(8):570-4. PubMed ID: 18210873
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Suppressing the growth of Hep-2 human laryngeal cancer cells by silencing survivin gene in vitro and in vivo].
  Wen LJ; Gao LF; Ji K; Zhang HJ; Fu DN; Yang JP; Xu YP; Chen GW; Jin CS; Zhao XJ
  Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi; 2010 Aug; 45(8):674-9. PubMed ID: 21055246
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Activation of p38 mitogen-activated protein kinase by celecoxib oppositely regulates survivin and gamma-H2AX in human colorectal cancer cells.
  Hsiao PW; Chang CC; Liu HF; Tsai CM; Chiu TH; Chao JI
  Toxicol Appl Pharmacol; 2007 Jul; 222(1):97-104. PubMed ID: 17540426
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. [Silencing of survivin gene in Jeko-1 cell line with small interfering RNA].
  Liang W; Zhang WJ; Gao QM; Lu HN; Huang BB; Xiu B; Liang AB
  Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi; 2012 Feb; 20(1):88-92. PubMed ID: 22391172
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. [Effect of antisurvivin oligodeoxynucleotides on proliferation and apoptosis in gastric cancer cell line BGC-823 and the molecular mechanism].
  Li Y; Fan LQ; Sun Y; Zhao Q; Tan BB; Liu Y
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2011 Apr; 33(4):265-9. PubMed ID: 21575496
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Inhibitory effect of survivin-targeting small interfering RNA on gastric cancer cells.
  Li YH; Chen M; Zhang M; Zhang XQ; Zhang S; Yu CG; Xu ZM; Zou XP
  Genet Mol Res; 2014 Aug; 13(3):6786-803. PubMed ID: 25177958
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Effects of survivin siRNA on growth, apoptosis and chemosensitivity of ovarian cancer cells SKOV3/DDP].
  Zhang X; Li N; Wang YH; Huang Y; Xu NZ; Wu LY
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2009 Mar; 31(3):174-7. PubMed ID: 19615253
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Small interfering RNA-mediated suppression of serum response factor, E2-promotor binding factor and survivin in non-small cell lung cancer cell lines by non-viral transfection.
  Walker T; Nolte A; Steger V; Makowiecki C; Mustafi M; Friedel G; Schlensak C; Wendel HP
  Eur J Cardiothorac Surg; 2013 Mar; 43(3):628-33; discussion 633-4. PubMed ID: 23152437
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Lentiviral vector-mediated survivin shRNA delivery in gastric cancer cell lines significantly inhibits cell proliferation and tumor growth.
  Habib R; Akhtar J; Taqi M; Yu C; Zhang C
  Oncol Rep; 2015 Aug; 34(2):859-67. PubMed ID: 26043753
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [siRNA targeted against survivin induces apoptosis of pancreatic cancer cells].
  Guan HT; Xue XH; Wang XJ; Li A; Qin ZY
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 2006 Feb; 26(2):169-73. PubMed ID: 16503521
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Effect of silencing survivin gene on sensitivity of myeloma cells to adriamycin].
  Li J; Zhao Y; Luo SK; Zhang DB; Huang BH
  Ai Zheng; 2006 Dec; 25(12):1488-92. PubMed ID: 17166372
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Effect of silencing AEG-1 with small interfering RNA on the proliferation and cell cycle of gastric carcinoma SGC-7901 cells].
  Zhang CF; Xia YH; Zheng QF; Li ZJ; Guo XH; Zhou HC; Zhang LL; Dong LP; Han Y; Liu ZE; Wang WJ; Luo YL
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2013 Jan; 35(1):22-7. PubMed ID: 23648295
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Knockdown of survivin and upregulation of p53 gene expression by small interfering RNA induces apoptosis in human gastric carcinoma cell line SGC-823.
  Lu YH; Wang K; He R; Xi T
  Cancer Biother Radiopharm; 2008 Dec; 23(6):727-34. PubMed ID: 19111044
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. siRNA targeting survivin inhibits the growth and enhances the chemosensitivity of hepatocellular carcinoma cells.
  Liu W; Zhu F; Jiang Y; Sun D; Yang B; Yan H
  Oncol Rep; 2013 Mar; 29(3):1183-8. PubMed ID: 23254641
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 7.