These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

392 related articles for article (PubMed ID: 26602384)

 • 1. Wnt/β-catenin signaling inhibits FBXW7 expression by upregulation of microRNA-770 in hepatocellular carcinoma.
  Wu WJ; Shi J; Hu G; Yu X; Lu H; Yang ML; Liu B; Wu ZX
  Tumour Biol; 2016 May; 37(5):6045-51. PubMed ID: 26602384
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Fbxw7 regulates hepatocellular carcinoma migration and invasion via Notch1 signaling pathway.
  Wang X; Zhang J; Zhou L; Sun W; Zheng ZG; Lu P; Gao Y; Yang XS; Zhang ZC; Tao KS; Dou KF
  Int J Oncol; 2015 Jul; 47(1):231-43. PubMed ID: 25955618
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. MicroRNA-27b exerts an oncogenic function by targeting Fbxw7 in human hepatocellular carcinoma.
  Sun XF; Sun JP; Hou HT; Li K; Liu X; Ge QX
  Tumour Biol; 2016 Nov; 37(11):15325-15332. PubMed ID: 27704356
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. Tumor suppressor Fbxw7 antagonizes WNT signaling by targeting β-catenin for degradation in pancreatic cancer.
  Jiang JX; Sun CY; Tian S; Yu C; Chen MY; Zhang H
  Tumour Biol; 2016 Oct; 37(10):13893-13902. PubMed ID: 27485116
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. MicroRNA-92a contributes to tumor growth of human hepatocellular carcinoma by targeting FBXW7.
  Yang W; Dou C; Wang Y; Jia Y; Li C; Zheng X; Tu K
  Oncol Rep; 2015 Nov; 34(5):2576-84. PubMed ID: 26323375
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. MicroRNA-504 functions as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma through inhibiting Frizzled-7-mediated-Wnt/β-catenin signaling.
  Quan H; Li B; Yang J
  Biomed Pharmacother; 2018 Nov; 107():754-762. PubMed ID: 30142536
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Recombinant human adenovirus-p53 injection induced apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines mediated by p53-Fbxw7 pathway, which controls c-Myc and cyclin E.
  Tu K; Zheng X; Zhou Z; Li C; Zhang J; Gao J; Yao Y; Liu Q
  PLoS One; 2013; 8(7):e68574. PubMed ID: 23840897
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. MicroRNA-153 promotes Wnt/β-catenin activation in hepatocellular carcinoma through suppression of WWOX.
  Hua HW; Jiang F; Huang Q; Liao Z; Ding G
  Oncotarget; 2015 Feb; 6(6):3840-7. PubMed ID: 25708809
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. P7TP3 inhibits tumor development, migration, invasion and adhesion of liver cancer through the Wnt/β-catenin signaling pathway.
  Zhao J; Wang Y; Han M; Lu H; Chen X; Liu S; Yuan X; Han K; Liang P; Cheng J
  Cancer Sci; 2020 Mar; 111(3):994-1007. PubMed ID: 31746531
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. MicroRNA-25 promotes gastric cancer proliferation, invasion, and migration by directly targeting F-box and WD-40 Domain Protein 7, FBXW7.
  Gong J; Cui Z; Li L; Ma Q; Wang Q; Gao Y; Sun H
  Tumour Biol; 2015 Sep; 36(10):7831-40. PubMed ID: 25944166
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Downregulation of miR-432 activates Wnt/β-catenin signaling and promotes human hepatocellular carcinoma proliferation.
  Jiang N; Chen WJ; Zhang JW; Xu C; Zeng XC; Zhang T; Li Y; Wang GY
  Oncotarget; 2015 Apr; 6(10):7866-79. PubMed ID: 25797263
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Fbxw7 is an independent prognostic marker and induces apoptosis and growth arrest by regulating YAP abundance in hepatocellular carcinoma.
  Tu K; Yang W; Li C; Zheng X; Lu Z; Guo C; Yao Y; Liu Q
  Mol Cancer; 2014 May; 13():110. PubMed ID: 24884509
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Upregulation of MiR-212 Inhibits Migration and Tumorigenicity and Inactivates Wnt/β-Catenin Signaling in Human Hepatocellular Carcinoma.
  Jia P; Wei G; Zhou C; Gao Q; Wu Y; Sun X; Li X
  Technol Cancer Res Treat; 2018 Jan; 17():1533034618765221. PubMed ID: 29618288
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Expression of Fbxw7 and its correlation with cell proliferation in human hepatocellular carcinoma].
  Zhou ZY; Tu KS; Zhang J; Zheng X; Gao J; Yao YM; Liu QG
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 2012 Dec; 28(12):1303-6. PubMed ID: 23232523
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Tankyrase inhibitors attenuate WNT/β-catenin signaling and inhibit growth of hepatocellular carcinoma cells.
  Ma L; Wang X; Jia T; Wei W; Chua MS; So S
  Oncotarget; 2015 Sep; 6(28):25390-401. PubMed ID: 26246473
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Thiazolidinediones modulate the expression of beta-catenin and other cell-cycle regulatory proteins by targeting the F-box proteins of Skp1-Cul1-F-box protein E3 ubiquitin ligase independently of peroxisome proliferator-activated receptor gamma.
  Wei S; Lin LF; Yang CC; Wang YC; Chang GD; Chen H; Chen CS
  Mol Pharmacol; 2007 Sep; 72(3):725-33. PubMed ID: 17569795
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. NLRC5 regulates cell proliferation, migration and invasion in hepatocellular carcinoma by targeting the Wnt/β-catenin signaling pathway.
  Peng YY; He YH; Chen C; Xu T; Li L; Ni MM; Meng XM; Huang C; Li J
  Cancer Lett; 2016 Jun; 376(1):10-21. PubMed ID: 26975630
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. MicroRNA-155-3p promotes hepatocellular carcinoma formation by suppressing FBXW7 expression.
  Tang B; Lei B; Qi G; Liang X; Tang F; Yuan S; Wang Z; Yu S; He S
  J Exp Clin Cancer Res; 2016 Jun; 35(1):93. PubMed ID: 27306418
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. MicroRNA-25 Exerts an Oncogenic Function by Regulating the Ubiquitin Ligase Fbxw7 in Hepatocellular Carcinoma.
  El-Mezayen H; Yamamura K; Yusa T; Nakao Y; Uemura N; Kitamura F; Itoyama R; Yamao T; Higashi T; Hayashi H; Imai K; Chikamoto A; Yamashita YI; Baba H
  Ann Surg Oncol; 2021 Nov; 28(12):7973-7982. PubMed ID: 33886022
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Metallothionein 1H (MT1H) functions as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma through regulating Wnt/β-catenin signaling pathway.
  Zheng Y; Jiang L; Hu Y; Xiao C; Xu N; Zhou J; Zhou X
  BMC Cancer; 2017 Feb; 17(1):161. PubMed ID: 28241806
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 20.