These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

306 related articles for article (PubMed ID: 27188365)

 • 1. [Morbidity and mortality of malignant tumor in Zhejiang province, 2014].
  Fei FR; Hu RY; Zhong JM; Gong WW; He QF; Wang H; Pan J; Wu HB; Wang M; Yu M
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2016 May; 37(5):694-8. PubMed ID: 27188365
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Incidence and mortality of cancer in Zhejiang province in 2009].
  Li HZ; Mao WM; Wang XH; Yu CD; Du LB
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2013 Jul; 47(7):592-6. PubMed ID: 24304949
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Report of cancer incidence and mortality in Jiangsu Province in 2013].
  Han RQ; Wu M; Luo PF; Yu H; Zheng RS; Zhou JY
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2017 Aug; 51(8):703-710. PubMed ID: 28763919
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 4. [Incidence and mortality of cancers appeared in the Hebei provincial cancer registry system in 2011].
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Liu B; Zhu J; Shan B
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2015 Aug; 36(8):846-51. PubMed ID: 26714541
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Cancer incidence and mortality in Zhejiang Province, Southeast China, 2016: a population-based study.
  Wang YQ; Li HZ; Gong WW; Chen YY; Zhu C; Wang L; Zhong JM; Du LB
  Chin Med J (Engl); 2021 Jul; 134(16):1959-1966. PubMed ID: 34334631
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. [Analysis of cancer incidence and mortality in Henan province, 2009].
  Zhang JG; Liu SZ; Chen Q; Quan PL; Lu JB; Sun XB
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2013 Jul; 47(7):597-602. PubMed ID: 24304950
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. The incidence and mortality of major cancers in China, 2012.
  Chen W; Zheng R; Zeng H; Zhang S
  Chin J Cancer; 2016 Aug; 35(1):73. PubMed ID: 27484217
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Report of cancer epidemiology in China, 2015].
  Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen R; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Jan; 41(1):19-28. PubMed ID: 30678413
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 9. [The incidence and mortality of lung cancer in China, 2014].
  Sun KX; Zheng RS; Zeng HM; Zhang SW; Zou XN; Gu XY; Xia CF; Yang ZX; Li H; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Nov; 40(11):805-811. PubMed ID: 30481929
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 10. Incidence and mortality of laryngeal cancer in Zhejiang cancer registry, 2000-2011.
  Li H; Wang Y; Zhu C; Wang X; Du L
  J Cancer Res Ther; 2015 Oct; 11 Suppl 2():C155-60. PubMed ID: 26506868
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. [Report of Cancer Incidence and Mortality in China, 2014].
  Chen WQ; Li H; Sun KX; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Gu XY; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Jan; 40(1):5-13. PubMed ID: 29365411
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 12. Cancer incidence and mortality in Hebei province, 2013.
  He Y; Liang D; Li D; Shi J; Jin J; Zhai J; Wen D; Shan B
  Medicine (Baltimore); 2017 Jun; 96(26):e7293. PubMed ID: 28658129
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Incidence and mortality of oral cavity and pharyngeal cancer in China, 2009].
  Liu ST; Wu JF; Zheng RS; Zhang SW; Sun XB; Chen WQ
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2013 Jul; 47(7):586-91. PubMed ID: 24304948
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Cancer statistics in China, 2016].
  Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Chen R; Wang SM; Li L; Zeng HM; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2023 Mar; 45(3):212-220. PubMed ID: 36944542
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. Cancer Incidence and Mortality Survey in Wuwei, Gansu Province, Northwestern China from 2003 to 2012: A Retrospective Population-based Study.
  Li CY; Ye YC; Liang GY; Zhang WH; Zhang ZY; Liu XQ; Liang Y; Xu FL; Li J; Xiang JL
  Chin Med J (Engl); 2016 Mar; 129(6):636-44. PubMed ID: 26960365
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Analysis of incidence and mortality of thyroid cancer in China, 2010].
  Yang L; Zheng R; Wang N; Zhang S; Chen W
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2014 Aug; 48(8):663-8. PubMed ID: 25388459
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Analysis of cancer incidence in Zhejiang cancer registry in China during 2000 to 2009.
  Du LB; Li HZ; Wang XH; Zhu C; Liu QM; Li QL; Li XQ; Shen YZ; Zhang XP; Ying JW; Yu CD; Mao WM
  Asian Pac J Cancer Prev; 2014; 15(14):5839-43. PubMed ID: 25081711
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Report of breast cancer incidence and mortality in China registry regions, 2008-2012].
  Zhang ML; Peng P; Wu CX; Gong YM; Zhang SW; Chen WQ; Bao PP
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Apr; 41(4):315-320. PubMed ID: 31014059
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 19. [Incidence and mortality of bladder cancer in China, 2014].
  He YT; Li DJ; Liang D; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Sep; 40(9):647-652. PubMed ID: 30293387
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 20. Cancer incidence and mortality in Henan province, 2012.
  Liu S; Chen Q; Quan P; Zhang M; Zhang S; Guo L; Sun X; Wang C
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):275-85. PubMed ID: 27478313
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 16.