These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

390 related articles for article (PubMed ID: 27346266)

 • 1. [Lycopene protects against hypoxia/reoxygenation injury in mouse cardiomyocytes by inhibiting endoplasmic reticulum stress induced apoptosis].
  Xu JQ; Chen B; Hu HX; Yue RC; Zhang S; Xu L; Wang H; Li Q; Tan CY; Chen HY; Zhang RY
  Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi; 2016 Jun; 44(6):518-23. PubMed ID: 27346266
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Lycopene Protects against Hypoxia/Reoxygenation Injury by Alleviating ER Stress Induced Apoptosis in Neonatal Mouse Cardiomyocytes.
  Xu J; Hu H; Chen B; Yue R; Zhou Z; Liu Y; Zhang S; Xu L; Wang H; Yu Z
  PLoS One; 2015; 10(8):e0136443. PubMed ID: 26291709
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Crosstalk between activating transcription factor 6 and the inositol-requiring enzyme 1-X-box binding protein 1 pathway in oxygen-glucose deprivation/reoxygenation-injured HT22 cells].
  Tang T; Lian Y; Lu L; Xu S; Yu Z
  Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue; 2023 Mar; 35(3):278-286. PubMed ID: 36916341
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. The protective effect of lycopene on hypoxia/reoxygenation-induced endoplasmic reticulum stress in H9C2 cardiomyocytes.
  Gao Y; Jia P; Shu W; Jia D
  Eur J Pharmacol; 2016 Mar; 774():71-9. PubMed ID: 26845695
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Effect of oxidative stress on myocardial apoptosis, endoplasmic reticulum stress and apoptosis factor in suckling mouse atria myocardium].
  Long J; Wang Y; Liu XC; Yu M; Wang YL; Huang X; Zhao M
  Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi; 2017 Feb; 33(2):185-188. PubMed ID: 29931929
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Myofibrillogenesis regulator-1 attenuated hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis by inhibiting the PERK/Nrf2 pathway in neonatal rat cardiomyocytes.
  Tao TQ; Wang XR; Liu M; Xu FF; Liu XH
  Apoptosis; 2015 Mar; 20(3):285-97. PubMed ID: 25542256
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. [Lycopene protects against hypoxia/reoxygenation-injury by preventing calpain activation].
  Yue RC; Hu HX; Luo T; Li K; Zhang S; Xu L
  Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi; 2013 Aug; 41(8):654-8. PubMed ID: 24225236
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Grape seed proanthocyanidins protect cardiomyocytes against hypoxia/reoxygenation injury by attenuating endoplasmic reticulum stress through PERK/eIF2α pathway.
  Wang X; Jia D; Zhang J; Wang W
  Mol Med Rep; 2017 Dec; 16(6):9189-9196. PubMed ID: 29039545
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [The anti-apoptotic effects of N-acetylcysteine in neonatal rat cardiomyocytes underwent hypoxia-reoxygenation injury].
  Zhang FX; Chen ML; Yang B; Chen HW; Ju WZ; Wang J; Cao KJ
  Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi; 2010 May; 38(5):445-9. PubMed ID: 20654106
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Astragaloside IV protects cardiomyocytes from hypoxic injury by regulating endoplasmic reticulum stress via eIF2α/CHOP signaling pathway.
  Yang YX; Jin YC; Jin HQ; Liu YM; Ying MF; Jin CT; Zhao R
  Pharmazie; 2023 Oct; 78(9):196-200. PubMed ID: 38037218
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Prostaglandin E1 protects hepatocytes against endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis via protein kinase A-dependent induction of glucose-regulated protein 78 expression.
  Yang FW; Fu Y; Li Y; He YH; Mu MY; Liu QC; Long J; Lin SD
  World J Gastroenterol; 2017 Oct; 23(40):7253-7264. PubMed ID: 29142472
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [The effect of mitochondrial oxidative stress and the expression of Bcl-2 and Bax proteins on cardiomyocyte apoptosis during hypoxia postconditioning].
  Tu RH; Chen L; Zhong GQ; Zeng ZY; Li QJ; He Y; He Y; Li JY
  Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi; 2012 Jun; 40(6):516-21. PubMed ID: 22943649
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Ophiopogonin D protects cardiomyocytes against doxorubicin-induced injury through suppressing endoplasmic reticulum stress].
  Meng C; Yuan CH; Zhang CC; Wen MD; Gao YH; Ding XY; Zhang YY; Zhang Z
  Yao Xue Xue Bao; 2014 Aug; 49(8):1117-23. PubMed ID: 25322552
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Endoplasmic reticulum stress and C/EBP homologous protein-induced Bax translocation are involved in angiotensin II-induced apoptosis in cultured neonatal rat cardiomyocytes.
  Zou XJ; Yang L; Yao SL
  Exp Biol Med (Maywood); 2012 Nov; 237(11):1341-9. PubMed ID: 23239445
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [The effect of reactive oxygen species regulation of expression of Bcl-2 and Bax in apoptosis of human umbilical vein endothelial cell induced by heat stress].
  Li L; Gu Z; Liu Z; Su L
  Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue; 2014 Jul; 26(7):458-63. PubMed ID: 25027422
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Salubrinal protects human lens epithelial cells against endoplasmic reticulum stress-associated apoptosis].
  Li Y; Zheng GY; Liu Y
  Zhonghua Yan Ke Za Zhi; 2016 Jun; 52(6):437-43. PubMed ID: 27373572
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Lycopene protects against hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis by preventing mitochondrial dysfunction in primary neonatal mouse cardiomyocytes.
  Yue R; Hu H; Yiu KH; Luo T; Zhou Z; Xu L; Zhang S; Li K; Yu Z
  PLoS One; 2012; 7(11):e50778. PubMed ID: 23226382
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Tanshinone IIA inhibits hypoxia/reoxygenation-induced cardiomyocyte apoptosis and autophagy by regulating ABCE1].
  Xing L; Qiao W
  Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue; 2023 Jun; 35(6):627-632. PubMed ID: 37366130
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Yinchenhao decoction attenuates obstructive jaundice-induced liver injury and hepatocyte apoptosis by suppressing protein kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase-induced pathway.
  Wu YL; Li ZL; Zhang XB; Liu H
  World J Gastroenterol; 2019 Nov; 25(41):6205-6221. PubMed ID: 31749592
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Role of changes in sodium pump activity and endoplasmic reticulum stress in the ischemia/reperfusion induced injury of isolated hearts].
  Wang HH; Wang HZ; Shi N; Wang ZQ; Wang YJ; Zhou PP; Wang J
  Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi; 2017 Jan; 33(1):40-46. PubMed ID: 29926605
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 20.