These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

196 related articles for article (PubMed ID: 27478312)

 • 1. Cancer incidence and mortality in Shandong province, 2012.
  Fu Z; Lu Z; Li Y; Zhang J; Zhang G; Chen X; Chu J; Ren J; Liu H; Guo X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):263-74. PubMed ID: 27478312
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. National cancer incidence and mortality in China, 2012.
  Chen W; Zheng R; Zuo T; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2016 Feb; 28(1):1-11. PubMed ID: 27041922
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. Cancer incidence and mortality in Gansu province, 2012.
  Liu Y; Zhang X; Chen L; Zhao Q; Xia X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):301-10. PubMed ID: 27478315
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. Cancer incidence and mortality in Henan province, 2012.
  Liu S; Chen Q; Quan P; Zhang M; Zhang S; Guo L; Sun X; Wang C
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):275-85. PubMed ID: 27478313
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Annual report on status of cancer in China, 2011.
  Chen W; Zheng R; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2015 Feb; 27(1):2-12. PubMed ID: 25717220
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Estimated cancer incidence and mortality in Hebei province, 2012.
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Zhu J; Jin J; Wen D; Shan B
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):286-300. PubMed ID: 27478314
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Li G; Wu L; He J
  Chin J Cancer Res; 2013 Feb; 25(1):10-21. PubMed ID: 23372337
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Annual report on status of cancer in China, 2010.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Zeng H; Zou X; He J
  Chin J Cancer Res; 2014 Feb; 26(1):48-58. PubMed ID: 24653626
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Cancer incidence and mortality in Hebei province, 2013.
  He Y; Liang D; Li D; Shi J; Jin J; Zhai J; Wen D; Shan B
  Medicine (Baltimore); 2017 Jun; 96(26):e7293. PubMed ID: 28658129
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Cancer incidence and mortality in China in 2013: an analysis based on urbanization level.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zeng H; Zuo T; Xia C; Yang Z; He J
  Chin J Cancer Res; 2017 Feb; 29(1):1-10. PubMed ID: 28373748
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. [Cancer statistics in China, 2016].
  Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Chen R; Wang SM; Li L; Zeng HM; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2023 Mar; 45(3):212-220. PubMed ID: 36944542
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 12. [Incidence and mortality of cancers appeared in the Hebei provincial cancer registry system in 2011].
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Liu B; Zhu J; Shan B
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2015 Aug; 36(8):846-51. PubMed ID: 26714541
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Report of Cancer Incidence and Mortality in China, 2014].
  Chen WQ; Li H; Sun KX; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Gu XY; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Jan; 40(1):5-13. PubMed ID: 29365411
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 14. [Report of cancer epidemiology in China, 2015].
  Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen R; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Jan; 41(1):19-28. PubMed ID: 30678413
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. Pancreatic cancer incidence and mortality patterns in China, 2011.
  He Y; Zheng R; Li D; Zeng H; Zhang S; Chen W
  Chin J Cancer Res; 2015 Feb; 27(1):29-37. PubMed ID: 25717223
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Cancer incidence and mortality in Zhejiang Province, Southeast China, 2016: a population-based study.
  Wang YQ; Li HZ; Gong WW; Chen YY; Zhu C; Wang L; Zhong JM; Du LB
  Chin Med J (Engl); 2021 Jul; 134(16):1959-1966. PubMed ID: 34334631
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Estimated of esophageal cancer incidence and mortality in China, 2013].
  He YT; Li DJ; Liang D; Jin J; Wen DG; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Apr; 39(4):315-320. PubMed ID: 28550676
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 18. [Changing trend of incidence and mortality of esophageal cancer during 2010-2016 in Henan Province, China].
  Chen Q; Xu HF; Liu SZ; Guo LW; Cao XQ; Zheng LY; Sun XB; Zhang SK
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2022 Jan; 44(1):86-92. PubMed ID: 35073653
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 19. Incidence and mortality of cervical cancer in China in 2015.
  Gu X; Sun G; Zheng R; Zhang S; Zeng H; Sun K; Wang S; Chen R; Wei W; He J
  J Natl Cancer Cent; 2022 Jun; 2(2):70-77. PubMed ID: 39034952
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Report of cancer incidence and mortality in China, 2010.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Zeng H; Zou X
  Ann Transl Med; 2014 Jul; 2(7):61. PubMed ID: 25333036
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 10.