BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

251 related articles for article (PubMed ID: 28656277)

 • 1. HNF1A‑AS1 promotes growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma by sponging miR‑214 to upregulate the expression of SOX-4.
  Wang G; Zhao W; Gao X; Zhang D; Li Y; Zhang Y; Li W
  Int J Oncol; 2017 Aug; 51(2):657-667. PubMed ID: 28656277
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. miR‑378a‑3p exerts tumor suppressive function on the tumorigenesis of esophageal squamous cell carcinoma by targeting Rab10.
  Ding N; Sun X; Wang T; Huang L; Wen J; Zhou Y
  Int J Mol Med; 2018 Jul; 42(1):381-391. PubMed ID: 29693138
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. Long non-coding RNA XIST promotes the progression of esophageal squamous cell carcinoma through sponging miR-129-5p and upregulating CCND1 expression.
  Wang H; Li H; Yu Y; Jiang Q; Zhang R; Sun H; Xing W; Li Y
  Cell Cycle; 2021 Jan; 20(1):39-53. PubMed ID: 33345719
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. Long noncoding RNA H19 is up-regulated in esophageal squamous cell carcinoma and promotes cell proliferation and metastasis.
  Tan D; Wu Y; Hu L; He P; Xiong G; Bai Y; Yang K
  Dis Esophagus; 2017 Jan; 30(1):1-9. PubMed ID: 27247022
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Effects of microRNA-182-5p on cell proliferation and invasion of esophageal squamous cell carcinoma and related molecular mechanisms].
  Zhu ZQ; Hu HF; Zheng XY; Wang F
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2020 Aug; 42(8):635-643. PubMed ID: 32867454
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 6. [MicroRNA-133b suppresses cell proliferation and invasion of esophageal squamous cell carcinoma via downregulating TAGLN2 expression].
  Tang Y; Liu JH; Shi ZX; Li Z; Liu HT; Lu P
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Feb; 41(2):91-96. PubMed ID: 30862136
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 7. MiR-214 promotes cell meastasis and inhibites apoptosis of esophageal squamous cell carcinoma via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway.
  Guanen Q; Junjie S; Baolin W; Chaoyang W; Yajuan Y; Jing L; Junpeng L; Gaili N; Zhongping W; Jun W
  Biomed Pharmacother; 2018 Sep; 105():350-361. PubMed ID: 29864623
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. LncRNA-TUSC7/miR-224 affected chemotherapy resistance of esophageal squamous cell carcinoma by competitively regulating DESC1.
  Chang ZW; Jia YX; Zhang WJ; Song LJ; Gao M; Li MJ; Zhao RH; Li J; Zhong YL; Sun QZ; Qin YR
  J Exp Clin Cancer Res; 2018 Mar; 37(1):56. PubMed ID: 29530057
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. MicroRNA-218 inhibits the proliferation and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma cells by targeting BMI1.
  Wang T; Chen T; Niu H; Li C; Xu C; Li Y; Huang R; Zhao J; Wu S
  Int J Mol Med; 2015 Jul; 36(1):93-102. PubMed ID: 25999024
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. MicroRNA-340 Inhibits Esophageal Cancer Cell Growth and Invasion by Targeting Phosphoserine Aminotransferase 1.
  Yan S; Jiang H; Fang S; Yin F; Wang Z; Jia Y; Sun X; Wu S; Jiang T; Mao A
  Cell Physiol Biochem; 2015; 37(1):375-86. PubMed ID: 26316084
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. MiR-130b plays an oncogenic role by repressing PTEN expression in esophageal squamous cell carcinoma cells.
  Yu T; Cao R; Li S; Fu M; Ren L; Chen W; Zhu H; Zhan Q; Shi R
  BMC Cancer; 2015 Jan; 15():29. PubMed ID: 25637514
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Downregulation of MicroRNA-644a Promotes Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and Stem Cell-like Phenotype via Dysregulation of PITX2.
  Zhang JX; Chen ZH; Xu Y; Chen JW; Weng HW; Yun M; Zheng ZS; Chen C; Wu BL; Li EM; Fu JH; Ye S; Xie D
  Clin Cancer Res; 2017 Jan; 23(1):298-310. PubMed ID: 27407092
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. TUSC2P suppresses the tumor function of esophageal squamous cell carcinoma by regulating TUSC2 expression and correlates with disease prognosis.
  Liu F; Gong R; He B; Chen F; Hu Z
  BMC Cancer; 2018 Sep; 18(1):894. PubMed ID: 30219035
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Overexpression of miR-191 Predicts Poor Prognosis and Promotes Proliferation and Invasion in Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
  Gao X; Xie Z; Wang Z; Cheng K; Liang K; Song Z
  Yonsei Med J; 2017 Nov; 58(6):1101-1110. PubMed ID: 29047233
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Long noncoding RNA, tissue differentiation-inducing nonprotein coding RNA is upregulated and promotes development of esophageal squamous cell carcinoma.
  Xu Y; Qiu M; Chen Y; Wang J; Xia W; Mao Q; Yang L; Li M; Jiang F; Xu L; Yin R
  Dis Esophagus; 2016 Nov; 29(8):950-958. PubMed ID: 26833746
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. miR-133a-3p suppresses cell proliferation, migration, and invasion and promotes apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma.
  Yin Y; Du L; Li X; Zhang X; Gao Y
  J Cell Physiol; 2019 Aug; 234(8):12757-12770. PubMed ID: 30537034
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Regulation of MMP13 by antitumor microRNA-375 markedly inhibits cancer cell migration and invasion in esophageal squamous cell carcinoma.
  Osako Y; Seki N; Kita Y; Yonemori K; Koshizuka K; Kurozumi A; Omoto I; Sasaki K; Uchikado Y; Kurahara H; Maemura K; Natsugoe S
  Int J Oncol; 2016 Dec; 49(6):2255-2264. PubMed ID: 27779648
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Circular RNA hsa_circ_0000654 promotes esophageal squamous cell carcinoma progression by regulating the miR-149-5p/IL-6/STAT3 pathway.
  Xu Z; Tie X; Li N; Yi Z; Shen F; Zhang Y
  IUBMB Life; 2020 Mar; 72(3):426-439. PubMed ID: 31778020
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. miR-25 promotes metastasis via targeting FBXW7 in esophageal squamous cell carcinoma.
  Hua Y; Zhao K; Tao G; Dai C; Su Y
  Oncol Rep; 2017 Nov; 38(5):3030-3038. PubMed ID: 29048664
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Up-regulation of long noncoding RNA MALAT1 contributes to proliferation and metastasis in esophageal squamous cell carcinoma.
  Hu L; Wu Y; Tan D; Meng H; Wang K; Bai Y; Yang K
  J Exp Clin Cancer Res; 2015 Jan; 34(1):7. PubMed ID: 25613496
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 13.