These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

328 related articles for article (PubMed ID: 30139029)

 • 1. [Relationship between UGT1A1 gene polymorphisms and irinotecan-induced severe adverse events].
  Wang XF; Ma C; Gong FF; Yi SY; Xing GC; Wang KJ; Yang Q; Cao W
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Aug; 40(8):594-599. PubMed ID: 30139029
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. UGT1A1 Gene Polymorphism Predicts Irinotecan-Induced Severe Neutropenia and Diarrhea in Chinese Cancer Patients.
  Peng H; Duan Z; Pan D; Wen J; Wei X
  Clin Lab; 2017 Sep; 63(9):1339-1346. PubMed ID: 28879724
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. UGT1A1 6/28 polymorphisms could predict irinotecan-induced severe neutropenia not diarrhea in Chinese colorectal cancer patients.
  Gao J; Zhou J; Li Y; Lu M; Jia R; Shen L
  Med Oncol; 2013; 30(3):604. PubMed ID: 23686699
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Correlation between nUGT1A1 gene polymorphisms and adverse events of irinotecan plus S-1 for patients with recurrent or metastatic esophageal squamous cell carcinoma: a prospective, open-label, randomized controlled trial (ESWN 01)].
  Wang X; Liu Y; Huang JX; Lu P; Ba Y; Wu L; Bai YX; Zhang S; Feng JF; Cheng Y; Li J; Wen L; Yuan XL; Ma CW; Hu CH; Fan QX; Xu BH; Huang J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2021 Nov; 43(11):1177-1182. PubMed ID: 34794220
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 5. Relationship between UGT1A1*6/*28 polymorphisms and severe toxicities in Chinese patients with pancreatic or biliary tract cancer treated with irinotecan-containing regimens.
  Yang C; Liu Y; Xi WQ; Zhou CF; Jiang JL; Ma T; Ye ZB; Zhang J; Zhu ZG
  Drug Des Devel Ther; 2015; 9():3677-83. PubMed ID: 26229432
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. UGT1A1 predicts outcome in colorectal cancer treated with irinotecan and fluorouracil.
  Wang Y; Shen L; Xu N; Wang JW; Jiao SC; Liu ZY; Xu JM
  World J Gastroenterol; 2012 Dec; 18(45):6635-44. PubMed ID: 23236239
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Associations between UGT1A1*6/*28 polymorphisms and irinotecan-induced severe toxicity in Chinese gastric or esophageal cancer patients.
  Gao J; Zhou J; Li Y; Peng Z; Li Y; Wang X; Shen L
  Med Oncol; 2013; 30(3):630. PubMed ID: 23783485
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. UGT1A1*6 polymorphisms are correlated with irinotecan-induced neutropenia: a systematic review and meta-analysis.
  Zhang X; Yin JF; Zhang J; Kong SJ; Zhang HY; Chen XM
  Cancer Chemother Pharmacol; 2017 Jul; 80(1):135-149. PubMed ID: 28585035
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [Association of UGT1A1 (*28, *60 and * 93) polymorphism with the adverse reactions of irinotecan chemotherapy in extensive stage small cell lung cancer].
  Ma L; Chen Y; Yang C; Jiang H; Zhu J; Cheng Y
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2015 Jan; 37(1):29-32. PubMed ID: 25877315
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Effects of UGT1A1*6, UGT1A1*28, and ABCB1-3435C>T polymorphisms on irinotecan induced toxicity in Chinese cancer patients.
  Yan L; Wang XF; Wei LM; Nie YL; Liu JY; Zhang LR
  Int J Clin Pharmacol Ther; 2016 Mar; 54(3):193-9. PubMed ID: 26857783
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. UGT1A1*28 polymorphism predicts irinotecan-induced severe toxicities without affecting treatment outcome and survival in patients with metastatic colorectal carcinoma.
  Liu CY; Chen PM; Chiou TJ; Liu JH; Lin JK; Lin TC; Chen WS; Jiang JK; Wang HS; Wang WS
  Cancer; 2008 May; 112(9):1932-40. PubMed ID: 18300238
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Correlation between UGT1A1 gene polymorphism and irinotecan chemotherapy in metastatic colorectal cancer: a study from Guangxi Zhuang.
  Chen S; Hua L; Feng C; Mo Q; Wei M; Shen Y; Lin Z; Li G; Xu J; Guo C; Huang H
  BMC Gastroenterol; 2020 Apr; 20(1):96. PubMed ID: 32264830
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. UGT1A1*6 polymorphism is most predictive of severe neutropenia induced by irinotecan in Japanese cancer patients.
  Onoue M; Terada T; Kobayashi M; Katsura T; Matsumoto S; Yanagihara K; Nishimura T; Kanai M; Teramukai S; Shimizu A; Fukushima M; Inui K
  Int J Clin Oncol; 2009 Apr; 14(2):136-42. PubMed ID: 19390945
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Correlation of UGT1A1(*)28 and (*)6 polymorphisms with irinotecan-induced neutropenia in Thai colorectal cancer patients.
  Atasilp C; Chansriwong P; Sirachainan E; Reungwetwattana T; Chamnanphon M; Puangpetch A; Wongwaisayawan S; Sukasem C
  Drug Metab Pharmacokinet; 2016 Feb; 31(1):90-94. PubMed ID: 26830078
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Study of irinotecan-induced toxicity and its correlation to UGT1A1 gene promoter polymorphisms].
  Li H; Huang H; Liu JH
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi; 2011 Dec; 46(12):888-91. PubMed ID: 22333276
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Clinical significance of UGT1A1 gene polymorphisms on irinotecan-based regimens as the treatment in metastatic colorectal cancer.
  Li M; Wang Z; Guo J; Liu J; Li C; Liu L; Shi H; Liu L; Li H; Xie C; Zhang X; Sun W; Fang S; Bi X
  Onco Targets Ther; 2014; 7():1653-61. PubMed ID: 25285015
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Polymorphisms of UGT1A gene and irinotecan toxicity in Chinese colorectal cancer patients].
  Wang Y; Xu JM; Shen L; Xu N; Wang JW; Jiao SC; Zhang JS; Song ST; Li J; Bao HY; Yang L; Li F
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2007 Dec; 29(12):913-6. PubMed ID: 18478930
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Clinical observations on associations between the UGT1A1 genotype and severe toxicity of irinotecan.
  Lu YY; Huang XE; Wu XY; Cao J; Liu J; Wang L; Xiang J
  Asian Pac J Cancer Prev; 2014; 15(7):3335-41. PubMed ID: 24815493
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Examination of multiple UGT1A and DPYD polymorphisms has limited ability to predict the toxicity and efficacy of metastatic colorectal cancer treated with irinotecan-based chemotherapy: a retrospective analysis.
  Liu D; Li J; Gao J; Li Y; Yang R; Shen L
  BMC Cancer; 2017 Jun; 17(1):437. PubMed ID: 28637434
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Examination of UGT1A1 polymorphisms and irinotecan-induced neutropenia in patients with Colorectal cancer].
  Teruya T; Nakachi A; Shimabukuro N; Toritsuka D; Azuma Y; Hanashiro K; Nishiki T; Ota M; Shimabuku M; Shiroma H
  Gan To Kagaku Ryoho; 2015 May; 42(5):585-9. PubMed ID: 25981652
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 17.