BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

1455 related articles for article (PubMed ID: 30458288)

 • 1. A panel of seven-miRNA signature in plasma as potential biomarker for colorectal cancer diagnosis.
  Zhang H; Zhu M; Shan X; Zhou X; Wang T; Zhang J; Tao J; Cheng W; Chen G; Li J; Liu P; Wang Q; Zhu W
  Gene; 2019 Mar; 687():246-254. PubMed ID: 30458288
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Plasma miRNAs in diagnosis and prognosis of pancreatic cancer: A miRNA expression analysis.
  Zhou X; Lu Z; Wang T; Huang Z; Zhu W; Miao Y
  Gene; 2018 Oct; 673():181-193. PubMed ID: 29913239
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. A panel of microRNA signature in serum for colorectal cancer diagnosis.
  Zhu M; Huang Z; Zhu D; Zhou X; Shan X; Qi LW; Wu L; Cheng W; Zhu J; Zhang L; Zhang H; Chen Y; Zhu W; Wang T; Liu P
  Oncotarget; 2017 Mar; 8(10):17081-17091. PubMed ID: 28177881
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. A six-microRNA signature in plasma was identified as a potential biomarker in diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma.
  Zhou X; Wen W; Zhu J; Huang Z; Zhang L; Zhang H; Qi LW; Shan X; Wang T; Cheng W; Zhu D; Yin Y; Chen Y; Zhu W; Shu Y; Liu P
  Oncotarget; 2017 May; 8(21):34468-34480. PubMed ID: 28380431
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Differential expression levels of plasma microRNA in Hashimoto's disease.
  Zhao L; Zhou X; Shan X; Qi LW; Wang T; Zhu J; Zhu D; Huang Z; Zhang L; Zhang H; Yin Y; Wang Z; Zhu W; Cheng W; Jiang L
  Gene; 2018 Feb; 642():152-158. PubMed ID: 29054761
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Five serum-based miRNAs were identified as potential diagnostic biomarkers in gastric cardia adenocarcinoma.
  Wang J; Zhang H; Zhou X; Wang T; Zhang J; Zhu W; Zhu H; Cheng W
  Cancer Biomark; 2018; 23(2):193-203. PubMed ID: 30198863
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Global and targeted circulating microRNA profiling of colorectal adenoma and colorectal cancer.
  Zhang J; Raju GS; Chang DW; Lin SH; Chen Z; Wu X
  Cancer; 2018 Feb; 124(4):785-796. PubMed ID: 29112225
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Plasma microRNA signature of patients with IgA nephropathy.
  Wu J; Zhang H; Wang W; Zhu M; Qi LW; Wang T; Cheng W; Zhu J; Shan X; Huang Z; Zhang L; Chen Y; Sun B; Zhao X; Qian J; Zhu W; Zhou X; Xing C
  Gene; 2018 Apr; 649():80-86. PubMed ID: 29459010
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. A novel serum microRNA signature to screen esophageal squamous cell carcinoma.
  Huang Z; Zhang L; Zhu D; Shan X; Zhou X; Qi LW; Wu L; Zhu J; Cheng W; Zhang H; Chen Y; Zhu W; Wang T; Liu P
  Cancer Med; 2017 Jan; 6(1):109-119. PubMed ID: 28035762
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Serum microRNA expression profiling revealing potential diagnostic biomarkers for lung adenocarcinoma.
  Shan X; Zhang L; Zhu DX; Zhou X; Zhang H; Liu QX; Tang JW; Wen W; Wang TS; Zhu W; Liu P
  Chin Med J (Engl); 2020 Nov; 133(21):2532-2542. PubMed ID: 32947363
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. A serum exosomal microRNA panel as a potential biomarker test for gastric cancer.
  Wang N; Wang L; Yang Y; Gong L; Xiao B; Liu X
  Biochem Biophys Res Commun; 2017 Nov; 493(3):1322-1328. PubMed ID: 28986250
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Six Serum-Based miRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers for Gastric Cancer.
  Huang Z; Zhu D; Wu L; He M; Zhou X; Zhang L; Zhang H; Wang W; Zhu J; Cheng W; Chen Y; Fan Y; Qi L; Yin Y; Zhu W; Shu Y; Liu P
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 2017 Feb; 26(2):188-196. PubMed ID: 27756776
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. MicroRNA expression profile in serum reveals novel diagnostic biomarkers for endometrial cancer.
  Fan X; Zou X; Liu C; Cheng W; Zhang S; Geng X; Zhu W
  Biosci Rep; 2021 Jun; 41(6):. PubMed ID: 34076696
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Differential expression profiles of microRNAs as potential biomarkers for the early diagnosis of lung cancer.
  Zhang Y; Sui J; Shen X; Li C; Yao W; Hong W; Peng H; Pu Y; Yin L; Liang G
  Oncol Rep; 2017 Jun; 37(6):3543-3553. PubMed ID: 28498428
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. A six-microRNA panel in plasma was identified as a potential biomarker for lung adenocarcinoma diagnosis.
  Zhou X; Wen W; Shan X; Zhu W; Xu J; Guo R; Cheng W; Wang F; Qi LW; Chen Y; Huang Z; Wang T; Zhu D; Liu P; Shu Y
  Oncotarget; 2017 Jan; 8(4):6513-6525. PubMed ID: 28036284
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Circulating microRNAs from the miR-106a-363 cluster on chromosome X as novel diagnostic biomarkers for breast cancer.
  Li M; Zhou Y; Xia T; Zhou X; Huang Z; Zhang H; Zhu W; Ding Q; Wang S
  Breast Cancer Res Treat; 2018 Jul; 170(2):257-270. PubMed ID: 29557526
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. A panel of six-circulating miRNA signature in serum and its potential diagnostic value in colorectal cancer.
  Maminezhad H; Ghanadian S; Pakravan K; Razmara E; Rouhollah F; Mossahebi-Mohammadi M; Babashah S
  Life Sci; 2020 Oct; 258():118226. PubMed ID: 32771555
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. A plasma microRNA panel for early detection of colorectal cancer.
  Wang S; Xiang J; Li Z; Lu S; Hu J; Gao X; Yu L; Wang L; Wang J; Wu Y; Chen Z; Zhu H
  Int J Cancer; 2015 Jan; 136(1):152-61. PubMed ID: 23456911
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Identification of four plasma microRNAs as potential biomarkers in the diagnosis of male lung squamous cell carcinoma patients in China.
  Shan X; Zhang H; Zhang L; Zhou X; Wang T; Zhang J; Shu Y; Zhu W; Wen W; Liu P
  Cancer Med; 2018 Jun; 7(6):2370-2381. PubMed ID: 29673101
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations.
  Ozcan O; Kara M; Yumrutas O; Bozgeyik E; Bozgeyik I; Celik OI
  Tumour Biol; 2016 May; 37(5):6637-45. PubMed ID: 26643896
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 73.