BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

1798 related articles for article (PubMed ID: 33645014)

 • 1. [Mechanism of Shouhui Tongbian Capsules in treating constipation based on network pharmacology and molecular docking].
  Liang HB; Li R; Yao JC; Qin GF; Zhang H; Zhang GM
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Feb; 46(3):511-519. PubMed ID: 33645014
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Material basis and mechanism of Xiao'er Resuqing Oral Liquid on hand, foot and mouth disease based on network pharmacology and molecular docking].
  Xu YL; Guo SS; Cui XL; Shi YJ
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2020 Dec; 45(23):5745-5752. PubMed ID: 33496115
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Mechanism of Danggui Sini Decoction in treatment of primary dysmenorrhea based on network pharmacology and molecular docking].
  Que DH; Chen WH; Jiang FP; Pan F; Yang K
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Feb; 46(4):855-864. PubMed ID: 33645090
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Mechanism of Wuling Capsules against hepatic fibrosis based on network pharmacology and animal experiments].
  Li N; Ren SJ; Zhou R; Song ZX; Liu YR; Tang ZS; Zhou JP; Cao ZJ
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Oct; 48(19):5365-5376. PubMed ID: 38114126
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Therapeutic effect and mechanism of Shouhui Tongbian Capsules on slow transit constipation model mice].
  Zheng SZ; Guo Q; Zhang GM; Pan LH; Zeng KW
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Feb; 46(3):520-525. PubMed ID: 33645015
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Synergistic and attenuated effects and molecular biological mechanisms of Shouhui Tongbian capsule in the treatment of slow transit constipation based on UPLC-MS/MS, network pharmacology and animal experimental validation.
  Zhang N; Lv F; Xiao H; Yi B; Shao M; Liang H; Wang Y; Guo N; Yao J; Guan Y; Zhang G
  J Pharm Biomed Anal; 2024 Feb; 239():115846. PubMed ID: 38039873
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Potential Molecular Mechanisms of Ephedra Herb in the Treatment of Nephrotic Syndrome Based on Network Pharmacology and Molecular Docking.
  Yao T; Wang Q; Han S; Lu Y; Xu Y; Wang Y
  Biomed Res Int; 2022; 2022():9214589. PubMed ID: 35837376
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Mechanism of Mahuang Lianqiao Chixiaodou Decoction in treating eczema by network pharmacology and molecular docking technology].
  Zhang XW; Liu AM; Zhao JJ; Guo J; Chen XY; Qu XX
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Feb; 46(4):894-901. PubMed ID: 33645094
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Exploring the Potential Molecular Mechanism of the Shugan Jieyu Capsule in the Treatment of Depression through Network Pharmacology, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Simulation.
  Liu Z; Huang H; Yu Y; Jia Y; Li L; Shi X; Wang F
  Curr Comput Aided Drug Des; 2024; 20(5):501-517. PubMed ID: 37340752
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Exploring the pharmacological components and effective mechanism of Mori Folium against periodontitis using network pharmacology and molecular docking.
  Wu Z; Ji X; Shan C; Song J; Zhao J
  Arch Oral Biol; 2022 Jul; 139():105391. PubMed ID: 35430443
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Network Pharmacology-Based and Molecular Docking-Based Analysis of Suanzaoren Decoction for the Treatment of Parkinson's Disease with Sleep Disorder.
  Liu YY; Yu LH; Zhang J; Xie DJ; Zhang XX; Yu JM
  Biomed Res Int; 2021; 2021():1752570. PubMed ID: 34660782
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [Study on mechanism of combination of Platycodonis Radix and Lilii Bulbus with homology of medicine and food in treating pneumonia].
  Deng YL; Ye XW; Liu MM; Liu Y; Wan Q; Huang M; Xie YT; Zhang T; Liu HP; Zhang ZW; Zhang JL
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 May; 46(10):2403-2412. PubMed ID: 34047084
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Network Pharmacology and Molecular Docking Study on the Potential Mechanism of Yi-Qi-Huo-Xue-Tong-Luo Formula in Treating Diabetic Peripheral Neuropathy.
  Lin Y; Shen C; Wang F; Fang Z; Shen G
  J Diabetes Res; 2021; 2021():9941791. PubMed ID: 34159207
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Mechanism of Tanreqing Injection in treatment of acute lung injury based on network pharmacology and molecular docking].
  Zeng Y; Han RT; Zhou QW
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Aug; 46(15):3960-3969. PubMed ID: 34472273
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Network pharmacology and experimental verification of the potential mechanism of Er-Xian decoction in aplastic anemia.
  Ye M; Liu G; Yang Y; Yang H; Ren J; Chen W; Gao Z
  Sci Rep; 2023 Oct; 13(1):17385. PubMed ID: 37833363
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Active components and action mechanism of Shenmai Injection in treatment of atrial fibrillation based on network pharmacology and molecular docking].
  Wang YX; Liu P; Li T; Qin XH; Zheng QS
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Sep; 46(17):4511-4521. PubMed ID: 34581057
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. [Exploration on mechanisms of Xiaoyao Powder in treating atherosclerosis and depressive disorder with concept of "treating different diseases with same method" based on network pharmacology].
  Ming-Tai C; Jiao X; Hai-Dan L; Ying LI; Mei-Huan LI; Jie-Nan L; Zhong Z
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2020 Sep; 45(17):4099-4111. PubMed ID: 33164394
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Potential molecular mechanism of the Xiexin capsule in the intervention of dyslipidemia based on bioinformatics and molecular docking.
  Yao K; Cai H; Wang Y; Cheng S; Liu Q; Zhang D; Chen Q; Chen X
  Nutr Hosp; 2022 Jun; 39(3):569-579. PubMed ID: 35227068
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [Mechanism of Qingwei Powder in treatment of periodontitis based on UPLC-Q-TOF-MS, GC-MS, network pharmacology and molecular docking].
  Meng Y; Jiang ZT; Yan GJ; Shen J; Sun KP; Wang YY; Cao JN; Xia MY; Pan JH
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 May; 47(10):2778-2787. PubMed ID: 35718498
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Potential molecular mechanism of Banxia Xiexin Decoction in treatment of colon cancer based on network pharmacology and molecular docking technology].
  Luo YT; Lin LF; Liu YL; Shi GL; Wu YQ; Yang AH; Li H
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2020 Dec; 45(23):5753-5761. PubMed ID: 33496116
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 90.