These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

305 related articles for article (PubMed ID: 35073653)

 • 1. [Changing trend of incidence and mortality of esophageal cancer during 2010-2016 in Henan Province, China].
  Chen Q; Xu HF; Liu SZ; Guo LW; Cao XQ; Zheng LY; Sun XB; Zhang SK
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2022 Jan; 44(1):86-92. PubMed ID: 35073653
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. Cancer incidence and mortality in Henan province, 2012.
  Liu S; Chen Q; Quan P; Zhang M; Zhang S; Guo L; Sun X; Wang C
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):275-85. PubMed ID: 27478313
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Cancer statistics in China, 2016].
  Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Chen R; Wang SM; Li L; Zeng HM; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2023 Mar; 45(3):212-220. PubMed ID: 36944542
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 4. Incidence and mortality of colorectal cancer in 2017 and the time-trend from 2010 to 2017 in Henan province, China: a population-based registry study.
  Zhang JG; Liu Y; Chen Q; Xu HF; Wang XY; Guo LW; Kang RH; Zhang LY; Wang H; Zhang SK
  Ann Transl Med; 2022 Aug; 10(16):878. PubMed ID: 36110990
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Estimated of esophageal cancer incidence and mortality in China, 2013].
  He YT; Li DJ; Liang D; Jin J; Wen DG; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Apr; 39(4):315-320. PubMed ID: 28550676
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 6. [Incidence and mortality of endometrial cancer in China, data from China Cancer Registry Annual Report, 2004-2017].
  Yan Y; Wang YM; Wang YD; Mao WX; Tian WY; Xue FX
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2024 Mar; 104(10):721-728. PubMed ID: 38462351
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 7. Cancer incidence and mortality in Hebei province, 2013.
  He Y; Liang D; Li D; Shi J; Jin J; Zhai J; Wen D; Shan B
  Medicine (Baltimore); 2017 Jun; 96(26):e7293. PubMed ID: 28658129
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Time-trend of the incidence and mortality of esophageal cancer from 2010 to 2018 and its statistics in 2018 in Henan, China.
  Zhang JG; Xu HF; Chen Q; Zhang LY; Wang XY; Wang H; Liu Y; Liu SZ; Guo LW; Zheng LY; Wang YX; Jing YP; Liu CY; Qiao YL; Zhang SK; Han BB
  Ann Transl Med; 2022 Aug; 10(16):899. PubMed ID: 36111000
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [Report of cancer epidemiology in China, 2015].
  Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen R; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Jan; 41(1):19-28. PubMed ID: 30678413
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 10. Incidence and mortality of gastric cancer in 2018 and their trends from 2010 to 2018 in Henan Province, China: results from a provincial population-based cancer registry.
  Chen Q; Cheng C; Liu Y; Guo L; Xu H; Wang H; Wang X; Zhang L; Zhang S; Han B
  Ann Transl Med; 2022 Sep; 10(18):1012. PubMed ID: 36267737
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Cancer incidence and mortality in Shandong province, 2012.
  Fu Z; Lu Z; Li Y; Zhang J; Zhang G; Chen X; Chu J; Ren J; Liu H; Guo X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):263-74. PubMed ID: 27478312
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. National cancer incidence and mortality in China, 2012.
  Chen W; Zheng R; Zuo T; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2016 Feb; 28(1):1-11. PubMed ID: 27041922
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Li G; Wu L; He J
  Chin J Cancer Res; 2013 Feb; 25(1):10-21. PubMed ID: 23372337
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Analysis on incidence and mortality of ovarian cancer in Jiangsu province, 2006-2015].
  Zhu J; Jiang MB; Wu M; Han RQ; Wang J; Miao WG; Luo PF; Zhou JY
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2020 Nov; 41(11):1859-1864. PubMed ID: 33297651
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. [Incidence and mortality of thyroid cancer in cancer registries of Zhejiang Province, 2010-2014].
  Ren YJ; Liu QM; Ge MH; Li HZ; Liu B; Zhang Y; Du LB
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 2019 Oct; 53(10):1062-1065. PubMed ID: 31607057
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Report of Cancer Incidence and Mortality in China, 2014].
  Chen WQ; Li H; Sun KX; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Gu XY; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Jan; 40(1):5-13. PubMed ID: 29365411
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 17. [Incidence and mortality of cancers appeared in the Hebei provincial cancer registry system in 2011].
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Liu B; Zhu J; Shan B
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2015 Aug; 36(8):846-51. PubMed ID: 26714541
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Cancer incidence and mortality in Gansu province, 2012.
  Liu Y; Zhang X; Chen L; Zhao Q; Xia X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):301-10. PubMed ID: 27478315
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [Changing trend of incidence and mortality of stomach cancer during 2010-2016 in Henan Province, China].
  Xu HF; Chen Q; Liu SZ; Guo LW; Zheng LY; Cao XQ; Yu D; Sun XB; Zhang SK
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2022 Jan; 44(1):93-98. PubMed ID: 35073654
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 20. Pancreatic cancer incidence and mortality patterns in China, 2011.
  He Y; Zheng R; Li D; Zeng H; Zhang S; Chen W
  Chin J Cancer Res; 2015 Feb; 27(1):29-37. PubMed ID: 25717223
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 16.