These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

475 related articles for article (PubMed ID: 35645099)

 • 1. Efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization plus hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis in the main trunk.
  Wu Z; Gao J; Zhuang W; Yang J; Guo W
  J Cancer Res Ther; 2022 Apr; 18(2):345-351. PubMed ID: 35645099
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Combination Therapy of Chemoembolization and Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis Compared with Chemoembolization Alone: A Propensity Score-Matched Analysis.
  Liu BJ; Gao S; Zhu X; Guo JH; Kou FX; Liu SX; Zhang X; Wang XD; Cao G; Chen H; Liu P; Zhu LZ; Xu HF; Yang RJ
  Biomed Res Int; 2021; 2021():6670367. PubMed ID: 34337041
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Using Oxaliplatin Plus 5-Fluorouracil Versus Transarterial Chemoembolization/Embolization for the Treatment of Advanced Hepatocellular Carcinoma with Major Portal Vein Tumor Thrombosis.
  Hu J; Bao Q; Cao G; Zhu X; Yang R; Ji X; Xu L; Zheng K; Li W; Xing B; Wang X
  Cardiovasc Intervent Radiol; 2020 Jul; 43(7):996-1005. PubMed ID: 31974744
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Comparison of therapeutics effects of transcatheter arterial chemoembolization combined with iodine-125 seed implantation and sorafenib for the treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis].
  Luo J; Zheng JP; Shao GL; Wen S; Guo LW; Zeng H; Zhang L; Qian CY; Hao WY
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi; 2018 Apr; 26(4):298-304. PubMed ID: 29996343
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 5. Efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization combined with either
  Li Y; Li H; Hu H; Yuan H; Zhao Y
  J Cancer Res Ther; 2020; 16(7):1691-1697. PubMed ID: 33565518
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Hepatic arterial infusion oxaliplatin plus raltitrexed and chemoembolization in hepatocellular carcinoma with portal vein invasion: A propensity score-matching cohort study.
  Chen S; Yuan B; Yu W; Wang X; He C; Chen C
  J Surg Oncol; 2022 Dec; 126(7):1205-1214. PubMed ID: 35856502
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. TACE-HAIC combined with targeted therapy and immunotherapy versus TACE alone for hepatocellular carcinoma with portal vein tumour thrombus: a propensity score matching study.
  Yuan Y; He W; Yang Z; Qiu J; Huang Z; Shi Y; Lin Z; Zheng Y; Chen M; Lau WY; Li B; Yuan Y
  Int J Surg; 2023 May; 109(5):1222-1230. PubMed ID: 37026861
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Comparison of Arterial Infusion Chemotherapy and Chemoembolization for Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma: a Multicenter Retrospective Study.
  Chen S; Yuan B; Yu W; Wang X; He C; Chen C
  J Gastrointest Surg; 2022 Nov; 26(11):2292-2300. PubMed ID: 35920966
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. [Comparison of safety and efficacy for transcatheter arterial chemoembolization alone and plus radiofrequency ablation in the treatment of single branch portal vein tumor thrombus of hepatocellular carcinoma and their prognosis factors].
  Zhao M; Wang JP; Li W; Huang ZL; Zhang FJ; Fan WJ; Zhang L; Li XS; Pan CC; Wu PH
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 2011 May; 91(17):1167-72. PubMed ID: 21756768
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. A case of advanced HCC treated with lenvatinib after hepatic arterial infusion chemotherapy combined with radiation therapy treatment for portal vein tumor thrombosis in the main trunk.
  Kosaka Y; Kawaoka T; Aikata H; Suehiro Y; Yamaoka K; Ando Y; Namba M; Takeuchi Y; Fujii Y; Uchikawa S; Kodama K; Oya K; Morio K; Fujino H; Nakahara T; Murakami E; Yamauchi M; Tsuge M; Hiramatsu A; Imamura M; Baba Y; Awai K; Kimura T; Nagata Y; Chayama K
  Clin J Gastroenterol; 2020 Oct; 13(5):839-843. PubMed ID: 31974811
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Irradiation stent with 125 I plus TACE versus sorafenib plus TACE for hepatocellular carcinoma with major portal vein tumor thrombosis: a multicenter randomized trial.
  Lu J; Guo JH; Ji JS; Li YL; Lv WF; Zhu HD; Sun JH; Ren WX; Zhang FJ; Wang WD; Shao HB; Cao GS; Li HL; Gao K; Yang P; Yin GW; Zhu GY; Wu FZ; Wang WJ; Lu D; Chen SQ; Min J; Zhao Y; Li R; Lu LG; Lau WY; Teng GJ
  Int J Surg; 2023 May; 109(5):1188-1198. PubMed ID: 37038986
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Induction therapy with hepatic arterial infusion chemotherapy enhances the efficacy of lenvatinib and pd1 inhibitors in treating hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis.
  Fu Y; Peng W; Zhang W; Yang Z; Hu Z; Pang Y; Hu D; Chen J; Wang J; Zhou Z; Xu L; Chen M; Zhang Y
  J Gastroenterol; 2023 Apr; 58(4):413-424. PubMed ID: 36894804
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Apatinib Combined With Transarterial Chemoembolization in Patients With Hepatocellular Carcinoma and Portal Vein Tumor Thrombus: A Multicenter Retrospective Study.
  Fan W; Yuan G; Fan H; Li F; Wu Y; Zhao Y; Yao W; Wang Y; Xue M; Yang J; Li J
  Clin Ther; 2019 Aug; 41(8):1463-1476. PubMed ID: 31303279
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Radiotherapy prior to or after transcatheter arterial chemoembolization for the treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a randomized controlled trial.
  Guo L; Wei X; Feng S; Zhai J; Guo W; Shi J; Lau WY; Meng Y; Cheng S
  Hepatol Int; 2022 Dec; 16(6):1368-1378. PubMed ID: 36271176
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Randomized, prospective, comparative study on the effects and safety of sorafenib vs. hepatic arterial infusion chemotherapy in patients with advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis.
  Choi JH; Chung WJ; Bae SH; Song DS; Song MJ; Kim YS; Yim HJ; Jung YK; Suh SJ; Park JY; Kim DY; Kim SU; Cho SB
  Cancer Chemother Pharmacol; 2018 Sep; 82(3):469-478. PubMed ID: 29982870
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Lenvatinib plus drug-eluting bead transarterial chemoembolization with/without hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatocellular carcinoma larger than 7 cm with major portal vein tumor thrombosis: a multicenter retrospective cohort study.
  Cai M; Liang L; Zhang J; Chen N; Huang W; Guo Y; Hong X; Lin L; Liu Y; Dan C; Deng H; Liu X; Zhou J; Chen Y; Chen H; Zhu K
  Int J Surg; 2024 Jun; ():. PubMed ID: 38869974
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Sorafenib Plus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy versus Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma with Major Portal Vein Tumor Thrombosis: A Randomized Trial.
  Zheng K; Zhu X; Fu S; Cao G; Li WQ; Xu L; Chen H; Wu D; Yang R; Wang K; Liu W; Wang H; Bao Q; Liu M; Hao C; Shen L; Xing B; Wang X
  Radiology; 2022 May; 303(2):455-464. PubMed ID: 35103539
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Survival outcomes of hepatic resection compared with transarterial chemoembolization or sorafenib for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis.
  Lee JM; Jang BK; Lee YJ; Choi WY; Choi SM; Chung WJ; Hwang JS; Kang KJ; Kim YH; Chauhan AK; Park SY; Tak WY; Kweon YO; Kim BS; Lee CH
  Clin Mol Hepatol; 2016 Mar; 22(1):160-7. PubMed ID: 27044767
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. Management of hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis: A narrative review.
  Tao ZW; Cheng BQ; Zhou T; Gao YJ
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2022 Apr; 21(2):134-144. PubMed ID: 34955380
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Systematic review of hepatic arterial infusion chemotherapy versus sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis.
  Liu M; Shi J; Mou T; Wang Y; Wu Z; Shen A
  J Gastroenterol Hepatol; 2020 Aug; 35(8):1277-1287. PubMed ID: 32052876
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 24.