BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

294 related articles for article (PubMed ID: 35753134)

 • 1. The role of Tripartite motif containing 59 (TRIM59) in the proliferation and prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Zhang JN; Ding DY; Yang SY; Tao QF; Yang Y; Zhou WP
  Pathol Res Pract; 2022 Aug; 236():153989. PubMed ID: 35753134
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Knockdown of tripartite motif 59 (TRIM59) inhibits proliferation in cholangiocarcinoma via the PI3K/AKT/mTOR signalling pathway.
  Shen H; Zhang J; Zhang Y; Feng Q; Wang H; Li G; Jiang W; Li X
  Gene; 2019 May; 698():50-60. PubMed ID: 30822475
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. TRIM59 predicts poor prognosis and promotes pancreatic cancer progression via the PI3K/AKT/mTOR-glycolysis signaling axis.
  Li R; Weng L; Liu B; Zhu L; Zhang X; Tian G; Hu L; Li Q; Jiang S; Shang M
  J Cell Biochem; 2020 Feb; 121(2):1986-1997. PubMed ID: 31693252
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. EIF5A2 promotes proliferation and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma cells.
  Yang SH; Hu S; Kang Q; Liu LX; Wei Q; Song ZM; Chen YH; Liao ZJ; Huan YF; Wang XJ; Zou H; Zhang XW
  Clin Res Hepatol Gastroenterol; 2022; 46(7):101991. PubMed ID: 35792239
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Downregulation of MGMT promotes proliferation of intrahepatic cholangiocarcinoma by regulating p21.
  Chen J; Li Z; Chen J; Du Y; Song W; Xuan Z; Zhao L; Song G; Song P; Zheng S
  Clin Transl Oncol; 2020 Mar; 22(3):392-400. PubMed ID: 31264147
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. Bufalin targeting CAMKK2 inhibits the occurrence and development of intrahepatic cholangiocarcinoma through Wnt/β-catenin signal pathway.
  Zhang H; Dong X; Ding X; Liu G; Yang F; Song Q; Sun H; Chen G; Li S; Li Y; Wang M; Guo T; Zhang Z; Li B; Yang L
  J Transl Med; 2023 Dec; 21(1):900. PubMed ID: 38082327
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. TRIM59 promotes tumor growth in hepatocellular carcinoma and regulates the cell cycle by degradation of protein phosphatase 1B.
  Ying H; Ji L; Xu Z; Fan X; Tong Y; Liu H; Zhao J; Cai X
  Cancer Lett; 2020 Mar; 473():13-24. PubMed ID: 31875525
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Autocrine parathyroid hormone-like hormone promotes intrahepatic cholangiocarcinoma cell proliferation via increased ERK/JNK-ATF2-cyclinD1 signaling.
  Tang J; Liao Y; He S; Shi J; Peng L; Xu X; Xie F; Diao N; Huang J; Xie Q; Lin C; Luo X; Liao K; Ma J; Li J; Zhou D; Li Z; Xu J; Zhong C; Wang G; Bai L
  J Transl Med; 2017 Nov; 15(1):238. PubMed ID: 29178939
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Brusatol suppresses the growth of intrahepatic cholangiocarcinoma by PI3K/Akt pathway.
  Chen Z; He B; Zhao J; Li J; Zhu Y; Li L; Bao W; Zheng J; Yu H; Chen G
  Phytomedicine; 2022 Sep; 104():154323. PubMed ID: 35858516
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Tripartite motif containing 59 (TRIM59) promotes esophageal cancer progression via promoting MST4 expression and ERK pathway.
  Liu G; Song J; Zhao Y; Zhang L; Qin J; Cui Y
  J Recept Signal Transduct Res; 2020 Oct; 40(5):471-478. PubMed ID: 32340525
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 11. TRIM59 facilitates the proliferation of colorectal cancer and promotes metastasis via the PI3K/AKT pathway.
  Sun Y; Ji B; Feng Y; Zhang Y; Ji D; Zhu C; Wang S; Zhang C; Zhang D; Sun Y
  Oncol Rep; 2017 Jul; 38(1):43-52. PubMed ID: 28534983
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Protein tyrosine phosphatase PTP4A1 promotes proliferation and epithelial-mesenchymal transition in intrahepatic cholangiocarcinoma via the PI3K/AKT pathway.
  Liu LZ; He YZ; Dong PP; Ma LJ; Wang ZC; Liu XY; Duan M; Yang LX; Shi JY; Zhou J; Fan J; Gao Q; Wang XY
  Oncotarget; 2016 Nov; 7(46):75210-75220. PubMed ID: 27655691
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. EYA4 gene functions as a prognostic marker and inhibits the growth of intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Hao XY; Cai JP; Liu X; Chen W; Hou X; Chen D; Lai JM; Liang LJ; Yin XY
  Chin J Cancer; 2016 Jul; 35(1):70. PubMed ID: 27469137
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Impact of lncRNA SOX9-AS1 overexpression on the prognosis and progression of intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Wu L; Yang J; Ke RS; Liu Y; Guo P; Feng L; Li Z
  Clin Res Hepatol Gastroenterol; 2022 Nov; 46(9):101999. PubMed ID: 35870795
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Up-regulation of 14-3-3ζ expression in intrahepatic cholangiocarcinoma and its clinical implications.
  Zhang C; Liu LX; Dong ZR; Shi GM; Cai JB; Zhang PF; Ke AW; Yu JX; Zhou J; Fan J
  Tumour Biol; 2015 Mar; 36(3):1781-9. PubMed ID: 25391422
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Calcium-sensing receptor promotes tumor proliferation and migration in human intrahepatic cholangiocarcinoma by targeting ERK signaling pathway.
  Fang Y; Liu L; Liu S; Hu L; Cai W; Wan X; Liu D; He Y; Zhu Z
  Eur J Pharmacol; 2020 Apr; 872():172915. PubMed ID: 31926993
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. UBA3 promotes the occurrence and metastasis of intrahepatic cholangiocarcinoma through MAPK signaling pathway.
  Zhang H; Yang J; Song Q; Ding X; Sun F; Yang L
  Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai); 2024 Feb; 56(2):199-209. PubMed ID: 38298057
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. COUP-TFII promotes metastasis and epithelial-to-mesenchymal transition through upregulating Snail in human intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Lang Q; Xiao P; Zhao M; Liang D; Meng Q; Pei T
  Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai); 2020 Dec; 52(11):1247-1256. PubMed ID: 33166992
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. miR-552 promotes the proliferation and metastasis of intrahepatic cholangiocarcinoma by targeting FOXO1.
  Cheng Z; Cheng N; Tang X; Yang F; Ma W; Yu Q; Tang H; Xiao Q; Lei Z
  Exp Cell Res; 2023 Oct; 431(1):113741. PubMed ID: 37549804
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Downregulation of ROS-FIG inhibits cell proliferation, colony‑formation, cell cycle progression, migration and invasion, while inducing apoptosis in intrahepatic cholangiocarcinoma cells.
  Deng G; Hu C; Zhu L; Huang F; Huang W; Xu H; Nie W
  Int J Mol Med; 2014 Sep; 34(3):661-8. PubMed ID: 24968753
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 15.