BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

489 related articles for article (PubMed ID: 36380664)

 • 1. [MIR503HG promotes esophageal squamous cell carcinoma cell proliferation, invasion and migration via hsa-miR-503 pathway].
  Gong TY; Chen HY; Liu ZH
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2022 Nov; 44(11):1160-1167. PubMed ID: 36380664
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. [En1 promotes cell proliferation and migration via Hedgehog signaling pathway in esophageal squamous cell carcinoma].
  Zhao N; Gong TY; Wei ZC; Cong J; Liu ZH; Chen HY
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2024 Feb; 46(2):99-107. PubMed ID: 38418183
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 3. [The influence of Ras-associated binding protein 23 knockdown on the migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma cells and its mechanism].
  Ma G; Liang H; Zhang RP; Sun Y
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2024 Feb; 46(2):108-117. PubMed ID: 38418184
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 4. MiR-106b-5p regulates esophageal squamous cell carcinoma progression by binding to HPGD.
  Yang F; Sun Z; Wang D; Du T
  BMC Cancer; 2022 Mar; 22(1):308. PubMed ID: 35317779
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Circular RNA hsa_circ_0000654 promotes esophageal squamous cell carcinoma progression by regulating the miR-149-5p/IL-6/STAT3 pathway.
  Xu Z; Tie X; Li N; Yi Z; Shen F; Zhang Y
  IUBMB Life; 2020 Mar; 72(3):426-439. PubMed ID: 31778020
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. miR-133a-3p suppresses cell proliferation, migration, and invasion and promotes apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma.
  Yin Y; Du L; Li X; Zhang X; Gao Y
  J Cell Physiol; 2019 Aug; 234(8):12757-12770. PubMed ID: 30537034
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. CircDUSP16 Contributes to Cell Development in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Regulating miR-497-5p/TKTL1 Axis.
  Ma L; Li H; Lin Y; Wang G; Xu Q; Chen Y; Xiao K; Rao X
  J Surg Res; 2021 Apr; 260():64-75. PubMed ID: 33326930
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. CircRNA PDE3B regulates tumorigenicity via the miR-136-5p/MAP3K2 axis of esophageal squamous cell carcinoma.
  Yue W; Ye Y; Chen B; Wu D; Wang H; Hui G
  Histol Histopathol; 2023 Sep; 38(9):1029-1041. PubMed ID: 36533720
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Silencing of Long Noncoding RNA SNHG6 Inhibits Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression via miR-186-5p/HIF1α Axis.
  Du F; Guo T; Cao C
  Dig Dis Sci; 2020 Oct; 65(10):2844-2852. PubMed ID: 31853782
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Hsa_circ_0014879 regulates the radiosensitivity of esophageal squamous cell carcinoma through miR-519-3p/CDC25A axis.
  Liu Z; Lu X; Wen L; You C; Jin X; Liu J
  Anticancer Drugs; 2022 Jan; 33(1):e349-e361. PubMed ID: 34407051
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Circular RNA circNTRK2 facilitates the progression of esophageal squamous cell carcinoma through up-regulating NRIP1 expression via miR-140-3p.
  Chen X; Jiang J; Zhao Y; Wang X; Zhang C; Zhuan L; Zhang D; Zheng Y
  J Exp Clin Cancer Res; 2020 Jul; 39(1):133. PubMed ID: 32653032
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Hsa_circ_0023984 Regulates Cell Proliferation, Migration, and Invasion in Esophageal Squamous Cancer via Regulating miR-1294/PI3K/Akt/c-Myc Pathway.
  Liang W; Wang C; Wang J; Zhang M
  Appl Biochem Biotechnol; 2022 Sep; 194(9):1-16. PubMed ID: 35522362
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. MiR-601 inhibits the proliferation and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) by targeting HDAC6.
  Liu C; Tian X; Sun HB; Wang ZF; Jiang LF; Li ZX
  Eur Rev Med Pharmacol Sci; 2019 Feb; 23(3):1069-1076. PubMed ID: 30779074
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. [Effects of microRNA-182-5p on cell proliferation and invasion of esophageal squamous cell carcinoma and related molecular mechanisms].
  Zhu ZQ; Hu HF; Zheng XY; Wang F
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2020 Aug; 42(8):635-643. PubMed ID: 32867454
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. [Effect of circular RNA hsa_circ_0008898 on oral squamous cell carcinoma and its mechanism].
  Zhou HX; Wang LY; Chen S; Wang DD; Fang Z
  Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi; 2020 Aug; 55(8):578-585. PubMed ID: 32842350
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 16. Regulation of IncRNA ZNF667-AS1 in Proliferation and Invasion of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cells via Mediating ceRNA Network.
  Wei L; Gu W; Hu L; Wang K; Huang H; Shen Y
  Crit Rev Eukaryot Gene Expr; 2022; 32(6):57-68. PubMed ID: 35997118
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Knockdown of lncRNAXLOC_001659 inhibits proliferation and invasion of esophageal squamous cell carcinoma cells.
  Li FZ; Zang WQ
  World J Gastroenterol; 2019 Nov; 25(42):6299-6310. PubMed ID: 31754291
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Long noncoding RNA TTTY15 promotes growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma by sponging microRNA-337-3p to upregulate the expression of JAK2.
  Wang W; Yang J
  Anticancer Drugs; 2020 Nov; 31(10):1038-1045. PubMed ID: 32868648
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. MiR-99a suppresses proliferation, migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma cells through inhibiting the IGF1R signaling pathway.
  Mei LL; Qiu YT; Huang MB; Wang WJ; Bai J; Shi ZZ
  Cancer Biomark; 2017 Dec; 20(4):527-537. PubMed ID: 28800315
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [MicroRNA-133b suppresses cell proliferation and invasion of esophageal squamous cell carcinoma via downregulating TAGLN2 expression].
  Tang Y; Liu JH; Shi ZX; Li Z; Liu HT; Lu P
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Feb; 41(2):91-96. PubMed ID: 30862136
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 25.