These tools will no longer be maintained as of December 31, 2024. Archived website can be found here. PubMed4Hh GitHub repository can be found here. Contact NLM Customer Service if you have questions.


BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

983 related articles for article (PubMed ID: 36472040)

 • 1. [Anti-rheumatoid arthritis mechanism of Sophorae Tonkinesis Radix et Rhizoma based on network pharmacology and experimental verification].
  Zhu PP; Qi MZ; Yang JH; Tao XY; Lin N; Su XH; Kong XY
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Oct; 47(19):5327-5335. PubMed ID: 36472040
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Mechanism of Chaenomelis Fructus in treatment of rheumatoid arthritis based on network pharmacology and experimental verification].
  Duan ZH; Jin C; Deng Y; Liu JL; Wang J; Li SG; Zhou Y
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Sep; 48(18):4852-4863. PubMed ID: 37802827
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. [Mechanism of Olibanum-Myrrha in treatment of rheumatoid arthritis based on network pharmacology and molecular docking].
  Li JS; Zhao ZZ; Miao XD; Su SL; Shang EX; Qian DW; Duan JA
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 May; 46(10):2371-2379. PubMed ID: 34047081
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. [Mechanism of active components of "Notoginseng Radix et Rhizoma-Drynariae Rhizoma" in treatment of osteoporosis based on network pharmacology and in vitro cell experiment].
  Yang WJ; Huang J; Wang W; Peng LJ; Li JY; Zhu WF
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Feb; 48(4):1087-1097. PubMed ID: 36872279
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Mechanism of Zhongfeng Xingnao Decoction in improving microcirculatory disorders in cerebral hemorrhage based on network pharmacology and molecular docking techniques].
  Zhong XQ; Hu DF; Wang Y; Ning ZQ; Deng MZ
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Nov; 48(22):6115-6127. PubMed ID: 38114219
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. [Mechanism of Guizhi Gancao Decoction against myocardial ischemia-reperfusion injury based on network pharmacology and experimental verification].
  Li LY; Chen LL; Liu P
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2024 Feb; 49(3):798-808. PubMed ID: 38621884
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. [Mechanism of Wuling Capsules against hepatic fibrosis based on network pharmacology and animal experiments].
  Li N; Ren SJ; Zhou R; Song ZX; Liu YR; Tang ZS; Zhou JP; Cao ZJ
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Oct; 48(19):5365-5376. PubMed ID: 38114126
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. [Study on mechanism of Rehmanniae Radix Praeparata for treatment of osteoarthritis based on network pharmacology and molecular docking].
  Feng WQ; Liu KY; Zhang JN; Li YZ; Liu JL; Lu JQ; Zhang YL
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Oct; 47(19):5336-5343. PubMed ID: 36472041
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Network pharmacology and experimental verification of the potential mechanism of Er-Xian decoction in aplastic anemia.
  Ye M; Liu G; Yang Y; Yang H; Ren J; Chen W; Gao Z
  Sci Rep; 2023 Oct; 13(1):17385. PubMed ID: 37833363
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. [Mechanism of Astragali Radix-Puerariae Lobatae Radix combination in regulating type 2 diabetes mellitus through AMPK signaling pathway: based on network pharmacology and experimental verification].
  Wei S; Li J; Han DW; Fu Q; Hao F
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 May; 47(10):2738-2749. PubMed ID: 35718494
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Research on the Regulatory Mechanism of Ginseng on the Tumor Microenvironment of Colorectal Cancer based on Network Pharmacology and Bioinformatics Validation.
  Wang T; Zhang W; Fang C; Wang N; Zhuang Y; Gao S
  Curr Comput Aided Drug Des; 2024; 20(5):486-500. PubMed ID: 37287284
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. [Anti-colorectal cancer mechanism of Astragali Radix-Curcumae Rhizoma-Paridis Rhizoma based on network pharmacology and experimental verification].
  Liang Y; Sun RL; Liu FY; Liu TT; Guan HQ; Tang DC
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Feb; 47(3):776-785. PubMed ID: 35178961
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. Computation and molecular pharmacology to trace the anti-rheumatoid activity of Angelicae Pubescentis Radix.
  Zhang J; Wang R; Liang X; Bai HT; Li YL; Sun S; Zhang Q; Yang J
  BMC Complement Med Ther; 2022 Nov; 22(1):312. PubMed ID: 36435778
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Identification of bioactive compounds and potential mechanisms of scutellariae radix-coptidis rhizoma in the treatment of atherosclerosis by integrating network pharmacology and experimental validation.
  Ji L; Song T; Ge C; Wu Q; Ma L; Chen X; Chen T; Chen Q; Chen Z; Chen W
  Biomed Pharmacother; 2023 Sep; 165():115210. PubMed ID: 37499457
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Mechanism of Zixin Biqiu Granules in treatment of allergic rhinitis based on network pharmacology and molecular docking technology].
  Yuan AL; Ming Y; Zhang XY; Shu XY
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Oct; 47(19):5344-5352. PubMed ID: 36472042
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. [Mechanism of Carthami Flos and Lepidii Semen drug pair in inhibition of myocardial fibrosis by improving cardiac microenvironment based on network pharmacology and animal experiment].
  Wang Y; Wang Z; Wang C; Ma DF
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Feb; 47(3):753-763. PubMed ID: 35178959
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Network Pharmacology Analysis and Experimental Validation to Investigate the Mechanism of Total Flavonoids of Rhizoma Drynariae in Treating Rheumatoid Arthritis.
  Chen GY; Luo J; Liu Y; Yu XB; Liu XY; Tao QW
  Drug Des Devel Ther; 2022; 16():1743-1766. PubMed ID: 35702063
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Mechanism and experimental verification of "Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix-Ligustri Lucidi Fructus" combination in treatment of acute gouty arthritis based on network pharmacology].
  DU K; Wang WD; Han B; Wang YF; Wang ZP
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2022 Mar; 47(6):1677-1686. PubMed ID: 35347967
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [Mechanism of Danggui Sini Decoction in treatment of primary dysmenorrhea based on network pharmacology and molecular docking].
  Que DH; Chen WH; Jiang FP; Pan F; Yang K
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2021 Feb; 46(4):855-864. PubMed ID: 33645090
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Mechanism of Marsdenia tenacissima against ovarian cancer based on network pharmacology and experimental verification].
  Hu YJ; Wei LY; Zhao J; Zhu QF; Meng ZY; Meng JJ; Chen JJ; Xu LY; Zhou YY; Han YL
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2023 Apr; 48(8):2222-2232. PubMed ID: 37282910
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 50.