BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

398 related articles for article (PubMed ID: 36944542)

 • 1. [Cancer statistics in China, 2016].
  Zheng RS; Zhang SW; Sun KX; Chen R; Wang SM; Li L; Zeng HM; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2023 Mar; 45(3):212-220. PubMed ID: 36944542
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 2. [Report of cancer epidemiology in China, 2015].
  Zheng RS; Sun KX; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Chen R; Gu XY; Wei WW; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2019 Jan; 41(1):19-28. PubMed ID: 30678413
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 3. [Incidence and mortality of cancers appeared in the Hebei provincial cancer registry system in 2011].
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Liu B; Zhu J; Shan B
  Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 2015 Aug; 36(8):846-51. PubMed ID: 26714541
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. National cancer incidence and mortality in China, 2012.
  Chen W; Zheng R; Zuo T; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2016 Feb; 28(1):1-11. PubMed ID: 27041922
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Report of Cancer Incidence and Mortality in China, 2014].
  Chen WQ; Li H; Sun KX; Zheng RS; Zhang SW; Zeng HM; Zou XN; Gu XY; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Jan; 40(1):5-13. PubMed ID: 29365411
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 6. Cancer incidence and mortality in Hebei province, 2013.
  He Y; Liang D; Li D; Shi J; Jin J; Zhai J; Wen D; Shan B
  Medicine (Baltimore); 2017 Jun; 96(26):e7293. PubMed ID: 28658129
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Li G; Wu L; He J
  Chin J Cancer Res; 2013 Feb; 25(1):10-21. PubMed ID: 23372337
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Cancer incidence and mortality in Shandong province, 2012.
  Fu Z; Lu Z; Li Y; Zhang J; Zhang G; Chen X; Chu J; Ren J; Liu H; Guo X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):263-74. PubMed ID: 27478312
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Annual report on status of cancer in China, 2010.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zhao P; Zeng H; Zou X; He J
  Chin J Cancer Res; 2014 Feb; 26(1):48-58. PubMed ID: 24653626
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Cancer incidence and mortality in Gansu province, 2012.
  Liu Y; Zhang X; Chen L; Zhao Q; Xia X
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):301-10. PubMed ID: 27478315
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Cancer incidence and mortality in Henan province, 2012.
  Liu S; Chen Q; Quan P; Zhang M; Zhang S; Guo L; Sun X; Wang C
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):275-85. PubMed ID: 27478313
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Cancer incidence and mortality in China in 2013: an analysis based on urbanization level.
  Chen W; Zheng R; Zhang S; Zeng H; Zuo T; Xia C; Yang Z; He J
  Chin J Cancer Res; 2017 Feb; 29(1):1-10. PubMed ID: 28373748
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Estimated of esophageal cancer incidence and mortality in China, 2013].
  He YT; Li DJ; Liang D; Jin J; Wen DG; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Apr; 39(4):315-320. PubMed ID: 28550676
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 14. [Incidence and mortality of stomach cancer in China, 2013].
  Zhang SW; Yang ZX; Zheng RS; Zeng HM; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2017 Jul; 39(7):547-552. PubMed ID: 28728305
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 15. Annual report on status of cancer in China, 2011.
  Chen W; Zheng R; Zeng H; Zhang S; He J
  Chin J Cancer Res; 2015 Feb; 27(1):2-12. PubMed ID: 25717220
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Estimated cancer incidence and mortality in Hebei province, 2012.
  He Y; Liang D; Li D; Zhai J; Zhu J; Jin J; Wen D; Shan B
  Chin J Cancer Res; 2016 Jun; 28(3):286-300. PubMed ID: 27478314
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Cancer incidence and mortality in Zhejiang Province, Southeast China, 2016: a population-based study.
  Wang YQ; Li HZ; Gong WW; Chen YY; Zhu C; Wang L; Zhong JM; Du LB
  Chin Med J (Engl); 2021 Jul; 134(16):1959-1966. PubMed ID: 34334631
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [The incidence and mortality of lung cancer in China, 2014].
  Sun KX; Zheng RS; Zeng HM; Zhang SW; Zou XN; Gu XY; Xia CF; Yang ZX; Li H; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Nov; 40(11):805-811. PubMed ID: 30481929
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 19. [Changing trend of incidence and mortality of esophageal cancer during 2010-2016 in Henan Province, China].
  Chen Q; Xu HF; Liu SZ; Guo LW; Cao XQ; Zheng LY; Sun XB; Zhang SK
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2022 Jan; 44(1):86-92. PubMed ID: 35073653
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 20. [Incidence and mortality of nasopharyngeal carcinoma in China, 2014].
  Fu ZT; Guo XL; Zhang SW; Zeng HM; Sun KX; Chen WQ; He J
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2018 Aug; 40(8):566-571. PubMed ID: 30139025
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 20.