BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

225 related articles for article (PubMed ID: 37928536)

 • 1. Case Report: Successful conversion and salvage resection of huge hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis and intrahepatic metastasis via sequential hepatic arterial infusion chemotherapy, lenvatinib plus PD-1 antibody followed by simultaneous transcatheter arterial chemoembolization, and portal vein embolization.
  Luo X; Chang RZ; Kuang D; Yuan M; Li GX; Zhang B; Wang YJ; Zhang WG; Ding ZY
  Front Immunol; 2023; 14():1285296. PubMed ID: 37928536
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. Sequential transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization before right hemihepatectomy in patients with hepatocellular carcinoma.
  Park GC; Lee SG; Yoon YI; Sung KB; Ko GY; Gwon DI; Jung DH; Jung YK
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2020 Jun; 19(3):244-251. PubMed ID: 32414576
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 3. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Using Oxaliplatin Plus 5-Fluorouracil Versus Transarterial Chemoembolization/Embolization for the Treatment of Advanced Hepatocellular Carcinoma with Major Portal Vein Tumor Thrombosis.
  Hu J; Bao Q; Cao G; Zhu X; Yang R; Ji X; Xu L; Zheng K; Li W; Xing B; Wang X
  Cardiovasc Intervent Radiol; 2020 Jul; 43(7):996-1005. PubMed ID: 31974744
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. Efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization plus hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis in the main trunk.
  Wu Z; Gao J; Zhuang W; Yang J; Guo W
  J Cancer Res Ther; 2022 Apr; 18(2):345-351. PubMed ID: 35645099
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. Induction therapy with hepatic arterial infusion chemotherapy enhances the efficacy of lenvatinib and pd1 inhibitors in treating hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis.
  Fu Y; Peng W; Zhang W; Yang Z; Hu Z; Pang Y; Hu D; Chen J; Wang J; Zhou Z; Xu L; Chen M; Zhang Y
  J Gastroenterol; 2023 Apr; 58(4):413-424. PubMed ID: 36894804
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. A case of advanced HCC treated with lenvatinib after hepatic arterial infusion chemotherapy combined with radiation therapy treatment for portal vein tumor thrombosis in the main trunk.
  Kosaka Y; Kawaoka T; Aikata H; Suehiro Y; Yamaoka K; Ando Y; Namba M; Takeuchi Y; Fujii Y; Uchikawa S; Kodama K; Oya K; Morio K; Fujino H; Nakahara T; Murakami E; Yamauchi M; Tsuge M; Hiramatsu A; Imamura M; Baba Y; Awai K; Kimura T; Nagata Y; Chayama K
  Clin J Gastroenterol; 2020 Oct; 13(5):839-843. PubMed ID: 31974811
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. Combination Therapy of Chemoembolization and Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis Compared with Chemoembolization Alone: A Propensity Score-Matched Analysis.
  Liu BJ; Gao S; Zhu X; Guo JH; Kou FX; Liu SX; Zhang X; Wang XD; Cao G; Chen H; Liu P; Zhu LZ; Xu HF; Yang RJ
  Biomed Res Int; 2021; 2021():6670367. PubMed ID: 34337041
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Therapeutic value of transcatheter arterial chemoembolization combined with portal vein embolization for primary hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a pilot study.
  Tan X; Xie P; Liu J; Wu H; Xie Y
  Asia Pac J Clin Oncol; 2015 Sep; 11(3):e6-e12. PubMed ID: 25228074
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Safety and efficacy of sequential transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization prior to major hepatectomy for patients with HCC.
  Xu C; Lv PH; Huang XE; Wang SX; Sun L; Wang FA; Wang LF
  Asian Pac J Cancer Prev; 2014; 15(2):703-6. PubMed ID: 24568482
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Selection criteria for hepatectomy in patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumor thrombus.
  Minagawa M; Makuuchi M; Takayama T; Ohtomo K
  Ann Surg; 2001 Mar; 233(3):379-84. PubMed ID: 11224626
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. Simultaneous transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization for patients with large hepatocellular carcinoma before major hepatectomy.
  Zhang CW; Dou CW; Zhang XL; Liu XQ; Huang DS; Hu ZM; Liu J
  World J Gastroenterol; 2020 Aug; 26(30):4489-4500. PubMed ID: 32874060
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. Sequential transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization versus portal vein embolization alone before major hepatectomy for patients with large hepatocellular carcinoma: An intent-to-treat analysis.
  Terasawa M; Allard MA; Golse N; Sa Cunha A; Cherqui D; Adam R; Saiura A; Vibert E
  Surgery; 2020 Feb; 167(2):425-431. PubMed ID: 31780050
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Successful Surgical Treatment for Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus after Favorable Response to Irradiation and Transcatheter Arterial Chemoembolization].
  Miyahara Y; Takeuchi D; Okabe S; Yoshimura K; Kaneko T; Miura S; Kamiya J; Ashizawa Y; Ogata A
  Gan To Kagaku Ryoho; 2015 Nov; 42(12):1842-4. PubMed ID: 26805191
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Hepatic arterial infusion chemoembolization therapy for advanced hepatocellular carcinoma: multicenter phase II study.
  Nagamatsu H; Sumie S; Niizeki T; Tajiri N; Iwamoto H; Aino H; Nakano M; Shimose S; Satani M; Okamura S; Kuromatsu R; Matsugaki S; Kurogi J; Kajiwara M; Koga H; Torimura T
  Cancer Chemother Pharmacol; 2016 Feb; 77(2):243-50. PubMed ID: 26754678
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. Transarterial embolization and low-dose continuous hepatic arterial infusion chemotherapy with oxaliplatin and raltitrexed for hepatocellular carcinoma with major portal vein tumor thrombus.
  Zhu LZ; Xu S; Qian HL
  World J Gastroenterol; 2018 Jun; 24(23):2501-2507. PubMed ID: 29930471
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. Sequential transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization before hepatectomy for the management of patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis.
  Liao Y; Cai Q; Zhang X; Li F
  Updates Surg; 2023 Oct; 75(7):1741-1750. PubMed ID: 37428411
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Preservation of segment 4 inferior by distal middle hepatic vein reconstruction combined with extended right hepatectomy after portal vein embolization in a patient with a huge initially unresectable HCC.
  Nakano H; Kikuchi K; Seta S; Katayama M; Yamamura T; Otsubo T
  Hepatogastroenterology; 2007; 54(77):1563-6. PubMed ID: 17708300
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. [Combination Chemotherapy Using Sorafenib and Hepatic Arterial Infusion with a Fine-Powder Formulation of Cisplatin for Advanced Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis--A Case Report].
  Tsukamoto T; Kanazawa A; Shimizu S; Murata A; Sakae M; Kurihara S; Tashima T; Deguchi S; Nakai T; Kawasaki Y; Kioka K
  Gan To Kagaku Ryoho; 2015 Nov; 42(12):1878-80. PubMed ID: 26805203
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. The treatment of transarterial chemoembolization/hepatic arterial infusion chemotherapy combined with lenvatinib and PD-1 inhibitor is effective against hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: A systematic review.
  Yuanren G; Yin L; Liu R; Cui Y
  Front Oncol; 2023; 13():1054072. PubMed ID: 36969065
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. [Comparison of therapeutics effects of transcatheter arterial chemoembolization combined with iodine-125 seed implantation and sorafenib for the treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis].
  Luo J; Zheng JP; Shao GL; Wen S; Guo LW; Zeng H; Zhang L; Qian CY; Hao WY
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi; 2018 Apr; 26(4):298-304. PubMed ID: 29996343
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 12.