BIOMARKERS

Molecular Biopsy of Human Tumors

- a resource for Precision Medicine *

133 related articles for article (PubMed ID: 37986314)

 • 1. Rare primary pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma misdiagnosed with tuberculosis: A case report.
  Gu M; Ji D; Lu Y; Ping G; Yan C
  Medicine (Baltimore); 2023 Nov; 102(46):e36125. PubMed ID: 37986314
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 2. [Pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma concurrent with lung squamous cell carcinoma: a case report and literature review].
  Zhang CS; Yang XR; Ding W; Lu XY; Shen L; Zhao YF
  Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi; 2020 Dec; 43(12):1071-1076. PubMed ID: 33333642
  [No Abstract]   [Full Text] [Related]  

 • 3. [Pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma coexisting with intratumoral tuberculosis].
  Inoue M; Iwaki Y; Hua J; Hagihara M
  Rinsho Ketsueki; 2012 Nov; 53(11):1921-5. PubMed ID: 23257674
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 4. Retrospective Analysis of 9 Cases of Primary Pulmonary Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma and Literature Review.
  Du C; Zhang J; Wei Y; Bai J; Duan MC; Liu G; He Z; Deng J
  Med Sci Monit Basic Res; 2018 Dec; 24():233-240. PubMed ID: 30581188
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 5. [Two Resected Cases of Primary Pulmonary Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma, Differently Diagnosed in Chest Tomography Scan].
  Nishizawa N; Hanagiri T; Oyama R; Ashikari S
  J UOEH; 2019; 41(2):225-230. PubMed ID: 31292368
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 6. [Clinical characteristics and diagnosis of pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue-derived (MALT) lymphoma: a retrospective analysis of 29 cases].
  Li AW; Xu JF; Zhou CC; Wu CY; Wang YL
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi; 2012 May; 34(5):390-3. PubMed ID: 22883464
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 7. With the Increasing Health Awareness: Clinical and Computed Tomography Findings in Primary Pulmonary Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma Lymphoma.
  Xie X; Dong M; Zhang L; Ding D; Huang X; Shen W; Zhou Z
  J Comput Assist Tomogr; 2022 Nov-Dec 01; 46(6):894-899. PubMed ID: 35985053
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 8. Diagnosis and treatment of pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma.
  Xu HY; Jin T; Li RY; Ni YM; Zhou JY; Wen XH
  Chin Med J (Engl); 2007 Apr; 120(8):648-51. PubMed ID: 17517178
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 9. Clinical and misdiagnosed analysis of primary pulmonary lymphoma: a retrospective study.
  Yao D; Zhang L; Wu PL; Gu XL; Chen YF; Wang LX; Huang XY
  BMC Cancer; 2018 Mar; 18(1):281. PubMed ID: 29530011
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 10. Clinical and prognostic characteristics of pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: a retrospective analysis of 23 cases in a Chinese population.
  Huang H; Lu ZW; Jiang CG; Li J; Xu K; Xu ZJ
  Chin Med J (Engl); 2011 Apr; 124(7):1026-30. PubMed ID: 21542963
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 11. [clinicopathological analysis of pulmonary marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue].
  Chen B; Gao J; Tang Y; Zhang S; Li W; Zeng J
  Zhongguo Fei Ai Za Zhi; 2011 May; 14(5):446-51. PubMed ID: 21569653
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 12. A definitive diagnosis of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma made at a second biopsy.
  Igarashi T; Shimizu A; Yamaguchi H; Fukushima Y; Igarashi T; Takahashi H
  J Nippon Med Sch; 2013; 80(6):475-80. PubMed ID: 24419722
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 13. [Clinicopathologic study of primary marginal zone B-cell lymphoma of MALT type and lymphoid hyperplasia of lung].
  Feng RE; Tian XL; Liu HR; Ling Q; Zhong DR; Luo YF; Cao JL; Wan JW; Zhu YJ
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi; 2008 Mar; 37(3):155-9. PubMed ID: 18788590
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 14. Synchronous primary pulmonary adenocarcinoma and extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue: A case report and literature review.
  Sun L; Zhang B; Xuan K; Qi L; Wang J; Li Q; Liu J; Wang Y; Sun L; Li X; Ji H
  Medicine (Baltimore); 2020 Jul; 99(29):e20865. PubMed ID: 32702827
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 15. [Endobronchial malignant lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue].
  Tsukamoto T; Satoh T; Yamada K; Nagasawa M
  Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi; 1996 Feb; 34(2):253-8. PubMed ID: 8622287
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 16. A rare cause of hematochezia: colonic extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALToma): A case report and literature review.
  Lu CH; Kao WY; Chang CC; Kan YA
  Medicine (Baltimore); 2023 May; 102(21):e33869. PubMed ID: 37233439
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 17. Primary extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue with multiple pure ground-glass opacities: a case report.
  Ding X; Makino T; Koezuka S; Azumi T; Otsuka H; Hata Y; Shinya Y; Tochigi N; Shibuya K; Iyoda A
  J Cardiothorac Surg; 2017 Jan; 12(1):2. PubMed ID: 28122582
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 18. Primary pulmonary marginal zone lymphoma: an unusual cause of pulmonary infiltrates.
  Smyth R; Sloan JM; Burks E; Hawkins F
  Respirol Case Rep; 2021 Aug; 9(8):e00806. PubMed ID: 34221408
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 19. [A case of marginal zone B-cell lymphoma of the pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue type].
  Mu XD; Wang GF; Diao XL; Que CL
  Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 2007 Aug; 39(4):346-50. PubMed ID: 17657256
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

 • 20. Primary hepatic extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue type: A case report and literature review.
  Dong S; Chen L; Chen Y; Chen X
  Medicine (Baltimore); 2017 Mar; 96(13):e6305. PubMed ID: 28353562
  [TBL] [Abstract][Full Text] [Related]  

  [Next]    [New Search]
  of 7.